นักบุญธัดเดอัส หรือยูดา อัครสาวก

นักบุญธัดเดอัส หรือยูดา อัครสาวกนักบุญธัดเดอัส หรือยูดา อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  28 ตุลาคม

            นักบุญธัดเดอัส คือหนึ่งในบรรดาอัครสาวก 12 องค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกดังจะพบได้ในพระวรสารนักบุญลูกา และหนังสือกิจการอัครสาวก " ยูดาบุตรยากอบ " (ลก.6 : 16) แต่ก็มีพระวรสารบางฉบับเรียกท่านว่า " ธัดเดอัส " เช่นพระวรสารนักบุญมัทธิว และมาระโก สำหรับเหตุผลที่ใช้ธัดเดอัสนั้น คงจะเป็นพราะนักบุญมัทธิวและมาระโกระวังเรื่องชื่อที่ซํ้ากันในพระวรสาร นั่นคือยูดาส อิสคาริโอท " ยูดา " คนละคนกับยูดาส บุตรคาริโอท

     สำหรับชื่อ ธัดเดอัส มาจากภาษาอารามัย นักบุญธัดเดอัสเป็นหลานชายของแม่พระและนักบุญยอแซฟ ทั้งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพรัเยซูเจ้า ท่านเป็นน้องชายของนักบุญยากอบ นักบุญธัดเดอัสได้ไปประกาศเทศนาสั่งสอนยังประเทศเปอร์เซีย ที่สุดท่านได้จบชีวิตด้วยการเป็นมรณสักขี โดยการถูกฆ่าตายด้วยหอกแบบที่มีขวานติดอยู่ ดังนั้น ภาพที่แสดงถึงนักบุญธัดเดอัสหรือยูดานี้ มักมีหอกที่มีขวานติดอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเป็นมรณสักขีของท่าน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725