อัครเทวดามีคาแอล

posted by: Administrator
ฮิต: 11723

อัครเทวดามีคาแอลอัครเทวดามีคาแอล
ฉลอง 29 กันยายน

         พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาให้ประกอบด้วยจิตบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักให้แวดล้อมพระบังลังก์ของพระองค์ ยังได้ทรงโปรดประทานพระพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงาม และปรีชาญาณแก่เทวดาด้วย

     ในตำนานได้เล่าว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งมีนามว่า " ลูซีแฟร์ " แปลว่า" ผู้มีความสว่าง " เทวดาลูซีแฟร์ทรนงในฤทธิ์อำนาจของตน และคิดกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า " ข้าพเจ้าจะไม่ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า " แต่ยังมีอัครเทวดาองค์หนึ่งนามว่า " มีคาแอล " แปลว่า " ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระเป็นเจ้า " พร้อมกับสมัครพรรคพวกจึงทำสงครามกับลูซีแฟร์ เทวดาฝ่ายที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ขับไล่ลูซีแฟร์กับพวกลงนรกไป ผลแห่งความจงรักภักดีนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งให้ท่านเป็นอัศวินแห่งกองทัพในสรวงสวรรค์ ในพระธรรมใหม่ถือว่าท่านคือ อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก (ดนล. 12 : 1-3)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725