อัครเทวดาคาเบรียล

 อัครเทวดาคาเบรียลอัครเทวดาคาเบรียล
ฉลอง 29 กันยายน

         ตามที่ประกาศกดาเนียลได้ทำนายไว้ อัครเทวดาคาเบรียลคือผู้ที่แจ้งข่าวแก่ท่านถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (ดนล. 8,16,21) นักบุญลูกาได้เขียนถึงการบังเกิดของยอห์น บัปติสต์ว่า ขณะที่ท่านซากาเรียถวายกำยานแด่พระเป็นเจ้า"อัครเทวดาคาเบรียลได้เสด็จมาประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระแท่น " เกียรติสำคัญที่สุดที่อัครเทวดาคาเบรียลได้รับคือ การมาแจ้งสารแด่มารีอา ที่นาซาเร็ธว่า เธอจะได้รับเลือกเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า (ลก. 1 : 26)

     นาม " คาเบรียล " หมายถึง " พละกำลังของพระเจ้า " ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่านกล่าวว่า เทวดาคาเบรียลเสด็จมาประทับอยู่ใกล้พระเยซูเจ้าขณะที่ทรงรำลึกถึงพระมหาทรมาน ท่อนแรกในบทสรรเสริญแม่พระว่า " วันทามารีอา...." เป็นถ้อยคำของท่านอัครเทวดาคาเบรียล.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725