นักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

นักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร นักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
(ศตวรรษ์ที่ 1 )
ฉลอง 21 กันยายน

         นักบุญมัธทิว หรือที่เรียกกันว่า " เลวี " ในพระวรสารของนักบุญมาระโกและลูกา มีอาชีพเก็บภาษีให้กรุงโรม ที่เมืองคาเปอร์นาอุม ทั้งคงมีพื้นเพทางวฒนธรรมกรีก แต่ชื่อเก่าเป็นภาษาฮีบรู (มก. 2:14) ชื่อของท่านมัธทิวนั้นหมายถึง " คนของพระเจ้า " ในพระวรสารเขียนถึงว่า " วันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่บนโต๊ะทำงาน พระเยซูเจ้าเสด็จมาและชักชวนท่านว่า จงตามเรามาเถิด ทันใดนั้นท่านก็ละทิ้งงานและติดตามพระองค์ไป " (มธ. 9:9:มก.2 : 13-14:ลก.5: 27-28)

     และหน้าที่สำคัญของท่านอีกอย่างหนึ่ง การถ่ายทอดข่าวดีหรือพระวรสาร หลังจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านได้นิพนธ์พระวรสาร เพื่อชักชวนชาวยิวให้เชื่อมั่นว่า พระเยซูเจ้าคือ พระเมสสิยาห์ พระผู้ไถ่ซึ่งทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์แท้ ท่านได้เผยแพร่พระวรสารแก่ชาวยิวเป็นเวลา 15 ปี จนได้สมญานามว่า " อัครสาวกแห่งเอธิโอเปีย "

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725