นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
( ค.ศ. 1214-1270)
ฉลอง  25 สิงหาคม

         นักบุญหลุยส์ หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 1 กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส ได้รับการอบรมเยี่ยงคริสตชนที่แกร่งกล้าจากพระมารดาบลังซ์ เอดคาสตีญ บุตรีของพระนางที่มีนามว่า อีซาแบลลา ก็ได้เป็นนักบุญด้วย

     หลุยส์ ได้ทำให้กษัตริย์แห่งอุดมคติได้เกิดขึ้นจริงๆในตัวพระองค์ โดยพระองค์ได้พยายามเจริญชีวิตด้วยความเชื่อแบบคริสตชน พระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมชีวิตครอบครัว แบบอย่างแท้จริงของฆราวาสคริสตชนอีกด้วย พระองค์ได้ทำให้ประเทศฝรั่งเศสได้มีความยุติธรรมขึ้นเสียใหม่ ทรงสร้างโรงพยาบาลและได้มอบที่ดินผืนใหญ่สำหรับการกุศล พระองค์เป็นตัวอย่างในเรื่องความรักต่อคนจนและคนป่วย ได้เข้าอยู่ในคณะนักบวชฟรังซิสกันขั้นที่ 3 พระองค์ได้รับการหล่อหลอมด้วยจิตตารมณ์ของนีกบุญฟรังซิสในชีวิตประจำวัน พระองค์ได้ยกฐานะความรู้ของมหาวิทยาลัยซอร์บอนให้สูงขึ้น และได้เป็นคนไกล่เกลี่ยช่วยกู้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกจับตัวไปเป็นเชลย พระองค์ได้พยายามทำตัวให้เป็นทั้งแม่ทัพที่ดี และคนพยาบาลที่ดีด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725