นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี อัครสาวก

นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี อัครสาวกนักบุญยากอบ บุตรเศเบดี อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1 )
ฉลอง 25 กรกฎาคม

     นักบุญยากอบ ซึ่งเราเรียกว่า " องค์ใหญ่ " เป็นบุตรของเศเบดี และนางสะโลเม (มก. 15 : 40 ) ซึ่งชื่อของนักบุญยากอบนั้นหมายความว่า .ผู้ติดตามพระเจ้า" ซึ่งมาจากภาษาฮีบรู ท่านเป็นพี่ชายของนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร และท่านทั้งสองได้เป็นผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นสานุศิษย์รุ่นแรกของพระองค์และท่านทั้งสองมิได้ลังเลที่จะติดตามพระองค์ (ลก. 5 : 10 ) เมื่อท่านยอห์นบัปติสต์ อยู่ที่แม่นํ้าจอร์แดนและชี้ไปทางพระเยซูเจ้า เป็นเครื่องหมายบอกแก่ประชาชนเป็นนัยว่านี่คือ " พระเมสสิยาห์ " ยากอบก็ติดตามพระเยซูเจ้าไปด้วยความจงรักภักดี และเมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า พระองค์จะทำให้เขาเป็นชาวประมงจับมนุษย์ ยากอบก็ทิ้งอวนและติดตามพระองค์ไป พระเยซูเจ้าได้ทรงเคยทำนายว่ายากอบต้องดื่มกาลิกส์แห่งยัญบูชาพร้อมกับพระองค์ และเหตการณ์นั้นก็เป็นจริง

     ท่านเป็นสาวกองค์แรกที่ได้หลั่งโลหิตเพื่อพระคริสตเจ้า โดยถูกตักศีรษะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดราว ค.ศ. 42-43 ในช่วงเทศกาลปัสกา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725