นักบุญเปโตร อัครสาวก

posted by: Administrator
ฮิต: 10254

นักบุญเปโตร อัครสาวก นักบุญเปโตร อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)
ฉลอง 29 มิถุนายน

     นักบุญเปโตร เดิมชื่อ " ซีโมน " เป็นชาวประมงคนหนึ่งของตำบลเบธไซดา (ลก. 5 : 3) แต่ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาเปอร์นาอุม (มก. 1 : 21,29) นักบุญอันดรูว์น้องชายของท่านได้เป็นคนแนะนำมาให้ติดตามพระเยซูเจ้า " ผมพบท่าน ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมาเป็นกษัตริย์แล้ว" (ยน. 1 : 41)

     พระเยซูเจ้าทรงได้เปลี่ยนชื่อท่านใหม่และทรงเรียกว่า " เปโตร " ซึ่งแปลว่า " ศิลา" (มธ. 16 : 17-19) ครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสถามท่านว่า " ท่านคิดว่าเราเป็นใคร " และเปโตรได้ทูลว่า" พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า " พระเยซูจึงตรัสว่า " เราจะตั้งท่านเป็นหัวหน้าแทนเรา ทั้งจะมอบกุญแจอาณาจักรแห่งเมืองสวรรค์"(มธ. 16 : 15-19) สัญญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดในภาพคือ มือของท่านมีลูกกุญแจ

     นักบุญเปโตรเป็นพระสัตปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร ท่านได้ถูกจับตรึงกางเขน และท่านได้ขอร้องให้เอาศีรษะทิ่มลงหิน โดยกล่าวว่า ท่านไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้าพระอาจารย์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725