นักบุญเปาโล อัครสาวก

posted by: Administrator
ฮิต: 30088

นักบุญเปาโล อัครสาวก นักบุญเปาโล อัครสาวก
(ศตวรรษที่ 1)
ฉลอง 29 มิถุนายน

     นักบุญเปาโล เดิมชื่อว่า "เซาโล" (ภาษาฮีบรู แปลว่า ที่ปรารถณาที่ต้องการ" ท่านเป็นชาวยิวที่เกลียดชังพวกคริสตชนอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่ง ขณะที่ท่านเดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับคริสตชน พระเป็นเจ้าได้ประจักษ์มาหาท่านโดยทำให้เกิดแสงสว่างลงมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน จนทำให้ท่านตกลงมาจากหลังม้า และก็มีเสียงถามท่านว่า " เซาโล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทำไม " เซาโลจึงถามว่า " พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใด " เสียงนั้นก็ว่า " จงเข้าไปในเมืองแล้วเจ้าจะรู้ว่าจะต้องทำอะไร" แต่เนื่องจากขณะนั้นตาของท่านบอด จึงต้องมีคนนำทางท่านเข้าไปในเมือง สามวันให้หลัง ท่านได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อ อานาเนีย ซึ่งบอกกับท่านว่า พระเป็นเจ้าได้ส่งเขามาพบท่าน หลังจากนั้นท่านก็ได้เห็นอีกครั้ง พร้อมกับพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า ท่านได้กลับใจและรับศีลล้างบาป ทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " เปาโล " (เทียบ กจ. 9 : 1-19, กท. 1 : 12-17)

     ท่านเป็นผู้มีจิตใจร้อนรนทั้งจาริกประกาศพระศาสนาจักรไปทั่วแคว้นต่างๆ รวมทั้งเขียนจดหมายถึงคริสตชนเป็นจำนวนมากที่สุด ท่านจึงถูกจำคุกและถูกตัดศีรษะ เป็นมรณสักขี ฉะนั้น จึงเห็นว่า สัญญลักษณ์ที่เห็นในภาพคือ พระคัมภีร์และดาบ.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725