นักบุญฟิลิป อัครสาวก

นักบุญฟิลิป อัครสาวกนักบุญฟิลิป อัครสาวก
ฉลอง 3 พฤษภาคม

     นักบุญฟิลิป เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกพวกแรกของพระเยซูเจ้า (ยน. 1 : 43)

ท่านเป็นชาวเบธไซดา พูกภาษากรีกเช่นเดียวกับอัครสาวกอื่นๆ ชื่อของท่านนักบุญฟิลิปหมายความว่า ผู้รักม้า ซึ่งมาจากภาษากรีก เมื่อท่านพบพระเยซูเจ้าครั้งแรกท่านได้ไปบอกนาธานาแอลว่า " เราได้พบพระองค์ที่โมเสสกล่าวไว้ในหนังสือพระธรรมบัญญัติและผู้ที่เผยพระวจนะได้กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ บุตรของโยแซฟ " ส่วนนาธานาแอลกล่าวว่า " สิ่งดีอันใดมาจากนาซาเล็ธได้หรือ "  (ยน. 1 : 45 - 46 )

     ต่อมาท่านทั้งสองได้สมัครเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า นักบุญฟิลิปได้เดินทางไปจารีกประกาศพระศาสนจักรยังประเทศในแถบ
เอเซียไมเนอร์ และถูกฆ่าตายด้วยการตรึงกางเขนในปี  80

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725