นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอมงฟอร์ต

posted by: Administrator
ฮิต: 75448

นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอมงฟอร์ต นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอมงฟอร์ต
(ค.ศ. 1673 - 1716 )
ฉลอง 28 เมษายน

     หลุยส์ เป็นชาวฝรั่งเศส บิดาของท่านยากจน หลุยส์ต้องช่วยดูแลน้องเล็กๆอีก 8 คน ถึงแม้จะจน บิดามารดาของท่านก็ยังเอาใจใส่ส่งลูกไปโรงเรียน หลุยส์มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ ท่านทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆช่วยเหลือคนเจ็บป่วย คนจน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก เวลาที่หลุยส์ออกไปเยี่ยมคนป่วย  ท่านจะระลึกถึงคำที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า " สิ่งที่ท่านได้ทำปฎิบัติต่อพี่น้องแม้ที่ตํ่าต้อยของเรา นั่นแหละเท่ากับได้ปฎิบัติต่อเรา"(มธ. 25 : 40)

    หลุยส์อยากบำเพ็ญชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนจนที่ถูกทอดทิ้งท่านจึงคิดบวชเป็นพระสงฆ์บิดามารดาจึงส่งท่านไปศึกษาต่อที่สามเณราลัยกรุงปารีสท่านต้องทำงานหาเงินเรียนจนได้บวชเป็นพระสงฆ์ หลังจากบวชแล้วท่านได้รับหน้าที่ไปดูแลคนชราและคนป่วยในโรงพยาบาลและที่โรงพยาบาลแห่งนี้เองท่านได้ตั้งกลุ่มสตรีที่เจ็บป่วยอยู่แต่มีนํ้าใจดีสมัครทำงานช่วยเหลือคนป่วยอื่นๆซึ่งสตรีกลุ่มนี้ต่อมาได้ถือกำเนิดเป็น" คณะภคินีแห่งพระปรีชาญาณ"ท่านมั่นใจในพระมหาการุณาธิคุณของพระเป็นเจ้าท่านออกไปแสวงหาคนที่หลงไปในทางชั่วต่อสู้กับ"ลัทธินิยม"เตือนให้พวกเขาระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้กระทำเมื่อวันรับศีลล้างบาปเพื่อเป็นเครื่องเตือนตาเตือนใจให้คริสตชนระลึกถึงชีวประวัติของพระคริสตเจ้า ท่านได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้มากมาย เป็นกางเขนบ้าง รูปแม่พระบ้าง นักบุญและอัครสาวกบ้าง หลุยส์เป็นนักพัฒนาและก่อสร้าง ท่านซ่อมแซมบูรณะวัดต่างๆที่ถูกทอดทิ้ง และพร้อมๆกับบูรณะวัดท่านก็ได้ปรับปรุงโรงเรียน ท่านว่าโรงดรียนมีความสำคัญเท่ากับวัดเพราะเป็นที่อบรมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต แต่ต้องมีครูสอนที่ดีด้วย ท่านจึงตั้งคณะ" ภราดรเซนต์คาเบรียล " เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนดี.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725