นักบุญยอแซฟ

posted by: Administrator
ฮิต: 13231

นักบุญยอแซฟ นักบุญยอแซฟ
ภัสดาของพระนางพรหมจารีย์
(ศตวรรษที่ 1)
ฉลอง 19 มีนาคม

     พระบิดาเจ้าสวรรค์ ทรงเลือสรรยอแซฟ หนุ่มช่างไม้แห่งนาซาเร็ธ ให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นภัสดาของพระนางพรหมจารีย์ หลังจากที่ท่านยอแซฟและมารีอาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่ได่หมั้นกันแล้ว คนหนึ่งด้วยอำนาจของพระจิต เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปโลก

     ยอแซฟได้ทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวอย่างศรัทธา กล้าหาญ และเปี่ยมด้วยคุณธรรมนานัปการ เริ่มตั้งแต่เดินทางไปลงบัญชีสำมะโนประชากรที่เบธเลเฮม พระนางมารีย์ต้องบังเกิดพระกุมารในถํ้าเลี้ยงสัตว์ เพราะไม่มีที่พักในโรงแรม ต้องหนีราชภัยจากกษัตริย์เฮโรดไปพักอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ชั่วระยะหนึ่งฯลฯ ที่นาซาเร็ธ ยอแซฟได้ทำอาชีพข่างไม้ด้วยความเหนื่อยยาก แต่ก็มีความชื่นชมที่ปฎิบัติตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

     ยอแซฟได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและแม่พระ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725