นักบุญแบร์นาแด๊ต

posted by: Administrator
ฮิต: 11553

นักบุญแบร์นาแด๊ต นักบุญแบร์นาแด๊ต
พรหมจารี
(ค.ศ. 1844 - 1879)
ฉลอง 18 กุมภาพันธ์

     แบร์นาแด๊ต เกิดในประเทศฝรั่งเศลใกล้เมืองลูรด์ ครอบครัวของเธอยากจนมาก วันหนึ่งในปี ค.ศ. 1858 ขณะที่แบร์นาแด๊ตไปเก็บฝืนที่ป่า มีสตรีสวยงามผู้หนึ่งประจักษ์มาหาเธอที่ถํ้ามาสซาเบียลในเทือกเขาพีเรนีส สตรีผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้าและสีขาว และที่เท้าของสตรีมีดอกกุหลาบประดับอยู่ สตรีผู้นั้นยิ้มให้เธอและขอร้องให้เธอสวดสายประคำพร้อมกับท่าน

     แบร์นาแด๊ต ได้ไปพบสตรีผู้นั้นถึง 18 ครั้ง แต่ละครั้งมหาชนติดตามเธอไปที่ถํ้าแห่งนั้น เพื่อร่วมสวดสายประคำกับสตรีผู้นั้นพร้อมกับแบร์นาแด๊ต ครั้งหนึ่งสตรีผู้นั้นบอกให้แบร์นาแด๊ตขุดลงบนพื้นดินที่ตนคุกเข่า ทันใดนั้นเกิดบ่อนํ้าพุมหัศจรรย์ ประชาชนใช้นํ้านั้นรักษาโรคต่างๆของตน อาศัยความศรัทธา แบร์นาแด๊ตถามสตรีผู้นั้นว่า "ท่านคือใคร " สตรีผู้นั้นตอบว่า " เราคือผู้ปฎิสนธินิรมล " ซึ่งหมายถึง" แม่พระ " นั่นเอง แม่พระวิงวอนทุกคนให้สวดภาวนามากๆเพื่อคนบาป

     แบร์นาแด๊ต ได้บวชเป็นซิสเตอร์ในเวลาต่อมา และถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 36 ปี แต่อัศจรรย์ที่ลูร์ดมีอยู่เสมอตราบเท่าทุกวันนี้.

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725