นักบุญอังเลยา เมริชี

นักบุญอังเลยา เมริชีนักบุญอังเลยา เมริชี
ผู้สถาปนาคณะภคินีอูร์สุลิน
(ค.ศ.1474-1540)
ฉลอง 27 มกราคม

     อังเยลาเกิดที่เมืองเดซินซาโนทางเหนือของอิตาลีครอบครัวของเธอมีความศรัทธาสวดภาวนาคํ่าพร้อมกันทุกคืนบิดาของเธอเป็นผู้อ่านประวัตินักบุญต่างๆให้ลูกฟังทุกวัน เมื่ออายุได้15ปีเธอสมัครเข้าเป็นนักบวชชั้นที่3ของคณะนักบุญฟรังซิสพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแสดงให้เธอเห็นในนิมิตว่าเธอจะเป็นผู้นำกลุ่มสตรีใจศรัทธาที่อุทิศชีวิตในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เมื่ออังเลยาอายุ22ปีได้กลับไปเยี่ยมบ้านของตนและพบว่าบรรดาเด็กเล็กๆในหมู่บ้านขาดการอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศีลธรรมและศาสนาเธอจึงรวบรวมเพื่อนหญิงรวม12คนที่เมืองเบรลเซียดำเนินชีวิตพรหมจรรย์อยู่ร่วมกันรับหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กๆให้มีการศึกษาและประพฤติดีและนี่เองคือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของคณะอุร์สุลินซึ่งได้เลือกเอานักบุญอูร์ซาลาพรหมจารีย์และมรณสักขีเป็นองค์อุปถัมภ์
     อังเยลา ได้รับเลือกตั้งเป็นอัคราธิการคณะ และดำรงตำแหน่งจนสิ้นชีวิต

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725