ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสอนเรื่องศีลกำลัง

การสอนเรื่องศีลกำลัง

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- ความพยายามของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือเราให้พ้นจากบาปนั้นไม่มีสิ้นสุด
- พระบิดาทรงส่งพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ และพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์มาทรงนำทางเราเพื่อจะได้ร่วมทางในความเชื่อไปพร้อมกับพี่น้องคนอื่น ๆ
- พระจิตเจ้าเจ้าทรงทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าและเสริมกำลังเราเพื่อเราจะได้ประกาศและทำหน้าที่ของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ได้อย่างดี
- พระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้าช่วยเราให้ตัดสินใจได้อย่างดีและสามารถดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ได้

เราเป็นใคร ?
เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- ศีลล้างบาปทำให้เรากลับเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งความเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิกและได้รับการเรียกให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์
- ศีลกำลังเป็นหนึ่งในสามศีลศัลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน ศีลกำลังทำให้ศีลล้างบาปสมบูรณ์
- ศีลกำลังช่วยเราให้การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อของเราสืบเนื่องต่อไปจนตลอดชีวิต.
- เช่นเดียวกับศีลล้างบาป เราสามารถเข้ารับศีลกำลังได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
- การปกมือในระหว่างพิธีเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจจากพระจิตเจ้าที่เราได้รับในศีลกำลัง
- การเจิมน้ำมันในระหว่างพิธี เป็นสัญลักษณ์ถึงพละกำลังที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้มอบให้
- การทำเครื่องหมายกางเขนในระหว่างพิธีเป็นการเตือนเราว่าเรามีส่วนร่วมในชีวิต ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต์
- ในพระศาสนจักรคาทอลิก ศาสนบริกรศีลกำลังได้แก่พระสังฆราช แต่ท่านสามารถมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผู้อภิบาลอื่นกระทำแทนได้
- พ่อหรือแม่ทูนหัวเป็นตัวแทนของชุมชนคริสตชน พวกเขาควรเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อ
- ชุมชนแห่งความเชื่อมีหน้าที่เป็นประจักษ์พยานให้กับผู้รับศีลกำลัง

เรามีหน้าที่อะไร ?
เราจะต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เราได้รับพระหรรษทานของศีลล้างบาปลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในศีลกำลัง โดยเราได้เสริมกำลังโดยพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้าเพื่อเราจะได้สามารถมีส่วนร่วมในการทำงานของพระเยซูเจ้า แบ่งปันความเชื่อให้พี่น้องชายหญิงของเรา
- เส้นทางแห่งความเชื่อเป็นเส้นทางที่จะต้องดำเนินไปตลอดชีวิต
- ในระหว่างพิธีศีลกำลัง การตอบรับต่อพระสังฆราชว่า อาแมน เป็นการยอมรับว่าตัวเราเองพร้อมที่จะยอมรับในการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์และเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของพระศาสนจักร
- คุณธรรมทางเทววิทยา คือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระตรีเอกภาพ
- การทำดีจนเป็นนิสัยหรือคุณธรรมช่วยทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า กับตนเองและกับผู้อื่น
- คุณธรรมหลักสี่ประการ ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ และความรู้ประมาณ ช่วยนำความประพฤติของเราให้สอดคล้องกับเหตุผลและความเชื่อ
- เมื่อเราเปิดใจของเราให้พระจิตเจ้าเข้าทำงานในตัวของเรา เราก็จะได้รับผลของพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
- โดยศีลกำลังทำให้เราอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรได้มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเข้าใจศีลกำลังได้อย่างดีเราควรเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา
- เพื่อการรับศีลกำลังอย่างมีความหมายเราควรอธิบายคำเหล่านี้ให้ได้ เช่น อาแมน ผลของพระจิตเจ้า พระคุณของพระจิตเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อตลอดชีวิต เส้นทางแห่งความเชื่อ พันธกิจและศาสนบริการของพระเยซูเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน พ่อหรือแม่ทูนหัว คุณธรรม

เนื้อหาและบทเรียน