ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสอนเรื่องศีลอภัยบาป (หรือศีลแก้บาป หรือศีลแห่งการคืนดี)

การสอนเรื่องศีลอภัยบาป
(หรือศีลแก้บาป หรือศีลแห่งการคืนดี)

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- พระเจ้าประทานเสรีภาพในการเลือกให้แก่เรา
- พระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้เลือกทำในส่งที่ถูกต้อง
- พระเจ้าทรงให้อภัยเราทุกครั้งที่เรารู้สึกเสียใจที่ได้กระทำความผิด
- การอภัยบาปมีต้นกำเนิดมาจากพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจนี้ให้แก่บรรดาอัครสาวก
- พระเมตตาของพระเจ้าช่วยปลดปล่อยเราจากบาปและประทานพระหรรษทานเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามหนทางที่พระเจ้าทรงต้องการ

เราเป็นใคร?
เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- คาทอลิกฉลองการให้อภัยบาปซึ่งเป็นขวัญจากพระทัยดีของพระเจ้าในศีลอภัยบาป (หรือแก้บาป หรือศีลแห่งการคืนดี หรือศีลแห่งการใช้โทษบาป)
- ศีออภัยบาปเป็นการต้อนรับเราเข้ามามีมิตรภาพที่ดีกับพระเจ้า กับพระศาสนจักรและกับชุมชน
- พระสงฆ์มีอำนาจที่จะให้อภัยบาปในพิธีศีลอภัยบาป
- พระสงฆ์ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับฟังมาเปิดเผยแม้กระทั่งในศาล
- ตามกฎของพระศาสนจักรคาทอลิก ศีลอภัยบาปเป็นความจำเป็นเพื่อการยกโทษบาปหนักทุกประการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

เรามีหน้าที่อะไร?
เราจะต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- บาปทุกชนิดทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า กับผู้อื่น และกับตัวของเราเอง
- บาปที่รุนแรงทุกชนิดเรียกว่า “บาปหนัก” ส่วนที่เป็นความผิดที่เบาลงมาเรียกว่า “บาปเบา”
- เราใช้เวลาเพื่อคิดทบทวนถึงบาปของเราก่อนที่จะเข้าไปรับศีลอภัยบาป เราเรียกว่า “การพิจารณามโนธรรม”
- พระบัญญัติสิบประการและคำสอนของพระเยซู เช่น พระบัญญัติทองและความสุขแท้แปดประการช่วยให้เรารู้ว่าเราได้ทำบาปอะไรลงไป
- ขั้นตอนในการรับศีลอภัยบาป มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. พิจารณามโนธรรม
2. การสารภาพบาปกับพระสงฆ์
3. การเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป
4. รับการอภัยบาปจากพระสงฆ์
5. ใช้โทษบาปโดยการกระทำตามที่พระสงฆ์กำหนดให้ เรียกว่า “ใช้โทษบาป”
- การรับศีลอภัยบาปอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ความเชื่อของเราเติบโตและยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการทำบาปได้
- เพื่อเข้าใจศีลอภัยบาปได้อย่างดีเราควรรู้เรื่องเหล่านี้จากพระคัมภีร์ – บิดาผู้ใจดี ลูกแกะที่หายไป ชุมพาบาลผู้ใจดีและเรื่องของศักเคียส
- เพื่อรับศีลอภัยบาปได้อย่างมีความหมาย เราควรรู้และสวดบทภาวนาเหล่านี้ บทสำคัญมหากางเขน ข้าแต่พระบิดาฯ วันทามารีย์ พระสิริรุ่งโรจน์ และบทแสดงความทุกข์
- เพื่อรับศีลอภัยบาปได้อย่างมีความหมาย เราต้องอธิบายความหมายของคำเหล่านี้ได้ ได้แก่ การให้อภัยบาป มโนธรรม การเป็นทุกข์ถึงบาป การพิจารณามโนธรรม การให้อภัย พระหรรษทาน บาป การใช้โทษบาป การคืนดี ความเสียใจ การประจญ คุณธรรม

 

เนื้อหาและบทเรียน