ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย คำสอนสำหรับเด็กอายุ 12- 13-14 ปี

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
คำสอนสำหรับเด็กอายุ 12- 13-14 ปี

เราเชื่ออะไร?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- มนุษย์ชาติถูกสร้างมาให้มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้น(ต้นกำเนิด) แต่ได้สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์นี้ไปด้วยบาปกำเนิด
- มนุษยชาติจึงมีความโง่เขลา ขาดความรู้ ต้องทรมาน ต้องตายและมีใจยึดติดกับบาปเนื่องมาจากบาปกำเนิดนี้
- อย่างไรก็ตาม เราเชื่อในความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่จะเอาชนะความเจ็บปวดของความชั่วร้ายทั้งปวง
- แผนการของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคนก็คือการปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปและความชั่วร้ายโดยผ่านทางชีวิต ความตาย การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้า
- พระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตมาอยู่กับบรรดาอัครสาวกในช่วงเริ่มแรกของพระศาสนจักรและต่อเนื่องมาจนถึงพระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน

เราเป็นใคร?
เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- พระศาสนจักรของคริสตชนมีรากฐานความเชื่อจากลัทธิยูดาห์ (ชาวยิว)
- พระศาสนจักรเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้นจากบาป
- พระศาสนจักรมีต้นกำเนิดมาจากพระตรีเอกภาพ คือ พระบิดาทรงเป็นผู้วางแผนการ พระบุตรพระเยซูทรงเป็นผู้จัดตั้ง และพระจิตเจ้าทรงเสริมพลังให้สำเร็จ
- พระศาสนจักรเป็นองค์กรที่มีสถานภาพทั้งเป็นแบบพระเจ้าและเป็นแบบมนุษย์ มีคุณลักษณะของความเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก
- พระศาสนจักรซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับกรุงโรมเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก
- พระศาสนจักรจำเป็นต้องมีการสานเสวนากับกลุ่มคริสตชนนิกายอื่น ๆ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเรียกว่า “คริสตศาสนจักรสัมพันธ์”
- คำสอนทางการของพระศาสนจักรเรียกว่า “อำนาจการสอนของพระศาสนจักร”(Magisterium) ซึ่งประกอบไปด้วยคำสอนของพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช ผู้ที่นำประชากรของพระเจ้าในการให้เรารู้จักความจริง
- คาทอลิกเชื่อว่าคำสอนของพระศาสนจักรไม่ผิดพลาด คำสอนที่ไม่ผิดพลาดนี้จำกัดอยู่ในเรื่องที่สำคัญของความเชื่อและหลักทางศีลธรรมที่พระสันตะปาปาและพระสังฆราชได้ประกาศโดยเฉพาะ

เรามีหน้าที่อะไร?
เราจะต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ หมายความว่า ใช้เวลา ความสามารถและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรัก และเพื่อประโยชน์ของความดีส่วนรวม
- รวมถึงการช่วยเหลือวัดและพระศาสนจักรสากลด้วย
- เราเรียกครอบครัวว่าเป็นพระศาสนจักรระดับบ้านหรือพระศาสนจักรในบ้าน โดยมีพ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบคนแรกในการสอนลูก ๆ ของตนในเรื่องของความเชื่อคาทอลิก
- ความดีที่เรากระทำในเวลานี้จะทำให้เราเข้าไปอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า แต่พระอาณาจักรของพระเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดคือเมืองสวรรค์
- ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการทำให้เราได้รับพระหรรษทานจากพระเจ้า
- ความรักเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความรักเรียกร้องให้เรารักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้องคนอื่น ๆ
- พระบัญญัติของพระศาสนจักรทำให้เรารู้และรับผิดชอบในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร
- การปฏิบัติกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิตมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของการเป็นศิษย์พระคริสต์
- การรำพึงภาวนาในความเงียบด้วยความตั้งใจเป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้า
- การทำนพวารเป็นการภาวนาเพื่อวอนขอพระเจ้าโดยผ่านทางการนำเสนอของพระนางมารีย์และบรรดานักบุญ
- การแสวงบุญเป็นการภาวนาโดยการเดินทางไปสวดภาวนายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาส่วนบุคคลหรือหมู่คณะ
- ความดึงดูดและความรู้สึกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่จำเป็นต้องใช้อย่างรอบคอบและรู้จักควบคุมตนเองโดยอาศัยความช่วยเหลือหรือพระหรรษทานของพระเจ้า
- คาทอลิกเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศมีความหมายและจุดประสงค์เฉพาะบุคคลที่ที่แต่งงานกันแล้วเท่านั้น
- คริสตชนไม่ควรลบหลู่ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ทั้งส่วนตัวหรือกลุ่มคน การกระทำเช่นนั้นเป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้
- เป็นเรื่องสำคัญที่จะคิดอยู่เสมอว่าการมีส่วนในประวัติศาสตร์แห่งความรอดและการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเรา
- สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการสวดภาวนาจากใจที่เราได้เรียนรู้จากครอบครัวและการภาวนาจากบทภาวนาทางการของพระศาสนจักรที่เราได้เรียนรู้จากพระศาสนจักร
- เราควรเรียนรู้และภาวนา บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส บทมักญีฟีกัส บทสดุดีที่ 23 และบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป
- เราควรเรียนรู้และหลีกเลี่ยงบาปต้น 7 ประการ
- เราควรเรียนรู้และเข้าใจ 4 สิ่งสุดท้ายของชีวิต (ความตาย การพิพากษา สวรรค์ นรก)

เนื้อหาและบทเรียน