ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย การสอนคำสอนเด็กอายุ 11-12-13 ปี
โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กอายุ 11-12-13 ปี

เราเชื่ออะไร?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- มนุษย์ทุกคนมีความกระหายหาพระเจ้าอยู่ในใจของตน
- เรารู้จักพระเจ้าได้โดยผ่านสิ่งสร้างต่าง ๆ ทางเหตุผลของมนุษย์ และการเผยแสดงของพระเจ้า พระเจ้าพระบิดาทรงสร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์
- เราเข้าถึงความรักของพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูเจ้าและพระจิตผู้ศักดิ์สิทธิ์
- พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้เรารู้ถึงความโอบอ้อมอารี ความเห็นอกเห็นใจและความรักโดยผ่านทางคำสั่งสอน การทำอัศจรรย์ ความทุกข์ทรมาน ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ
- พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและกษัตริย์แห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก
- ข้อเขียนในพันธสัญญาใหม่เปิดเผยให้เรารู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้พันธสัญญาเดิมสำเร็จสมบูรณ์ และพระองค์ทรงจัดตั้งพันธสัญญาใหม่ขึ้น
- "พระผู้ช่วยเหลือ" (หรือพระผู้ร้องแทนเรา) เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระจิตเจ้า ซึ่งหมายความว่า ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ ร้องขอแทนเรา และเป็นผู้บรรเทาใจเรา

เราเป็นใคร?
เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- พระนางมารีย์ทรงเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า และยังได้ชื่อว่าเป็นมารดาของพระศาสนจักร
- คาทอลิกเชื่อว่าพระหรรษทานของพระเจ้าประทับอยู่กับพระนางมารีย์ตั้งแต่ช่วงที่ทรงครรภ์ เราเรียกว่า “พระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล” หมายถึง การเกิดมาโดยไม่มีบาป
- ความหวังของคริสตชนเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดรหลังความตายเพราะเราเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
- เมื่อเราตาย ตัวเราแต่ละคนจะถูกพิพากษา และจะได้เข้าสู่สวรรค์ นรก หรือไฟชำระ
- การพิพากษาครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของโลกหรือวันสิ้นโลกเมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์
- ตลอดปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร พระศาสนจักรฉลองธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า - การรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ การบังเกิด การกลับคืนพระชนมชีพ การเสด็จสู่สวรรค์ พระจิตเจ้าเสด็จลงมาและการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าในวันสิ้นโลก
- พระศาสนจักรคือร่างกายของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวิหารของพระจิต
- ผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนได้รับการเรียกให้สืบสานพันธกิจและศาสนบริการของพระเยซูเจ้าโดยการเป็นสานุศิษย์และการประกาศข่าวดี
- วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองบังคับของเราคาทอลิก
- วันอาทิตย์เราฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าโดยการเข้าร่วมมิสซาและพักผ่อนจากการทำงานหนัก หรืองานที่ไม่จำเป็น

เราต้องทำอะไร?
เราต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ที่ดี หมายถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่ให้เวลา ความสามารถ และทรัพย์สินแก่ครอบครัว ชุมชน และพระศาสนจักร
- คาทอลิกต้องอุทิศตนเพื่อความดีของส่วนรวม ความดีของส่วนรวมหมายถึงการปกป้องศักดิ์ศรี ความสุขความทุกข์ และสันติสุขของทุกคน
- พระเจ้าทรงเรียกบางคนให้แต่งงาน บางคนให้บวช ให้ถวายตัวเป็นนักบวชและถือโสด เหล่านี้เรียกว่า “กระแสเรียก”
- คาทอลิกเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้าโดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีบ่อเกิดจากชีวิตและศาสนบริการของพระเยซูเจ้า
- พระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเรียกผู้ที่รับศีลล้างบาปให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานหรือศาสนบริการต่าง ๆ ของพระศาสนจักร
- คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าและพระศาสนจักร และพลังของพระจิตศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราในการตัดสินใจเพื่อการทำดีตามหลักศีลธรรม
- เราคิดถึงและมีประสบการณ์กับการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางการรำพึงภาวนา
- บทเร้าวิงวอนเป็นรูปแบบหนึ่งของการภาวนาเพื่อวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางมารีย์และบรรดานักบุญ
- ศักดิ์ศรีของมนุษย์และเรื่องเพศเป็นของขวัญจากพระเจ้า ที่เราจะต้องให้ความเคารพทั้งตัวของเราและของผู้อื่น
- ความบริสุทธิ์เป็นนิสัยหรือคุณธรรมที่ช่วยให้เราใช้เรื่องเพศให้ถูกต้องตามแผนการของพระเจ้า เราจำเป็นต้องปฏิบัติตนเรื่องเพศของเราและกับผู้อื่นด้วยความเคารพและการให้เกียรติ
- คริสตชนต้องซื่อสัตย์ มีวินัยและควบคุมตนเองได้อย่างดีในเรื่องความสนิทสนมทางเพศ ความสัมพันธ์ส่วนตัว การรักษาสุขภาพที่ดี การดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
- เราต้องไม่ทำให้ร่างกายหรือจิตใจของเราเจ็บปวด หรือใช้ความรุนแรงทางเพศกับผู้อื่น เราต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจทราบถ้าหากว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือการละเมิดทางเพศ
- เป็นเรื่องสำคัญที่จะคิดถึงความหมายของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
- เราควรเรียนรู้และภาวนา บทข้าพเจ้าเชื่อ บทอัญเชิญพระจิตและบททูตสวรรค์แจ้งข่าว
- เราควรรู้และปฏิบัติ ตามกฎของวันฉลองบังคับและวันจำศีลอดอาหารและการพลีกรรม
- เราควรรู้และปฏิบัติ คุณธรรมทางเทววิทยาสามประการและคุณธรรมหลักสี่ประการ

เนื้อหาและบทเรียน