ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย การสอนคำสอนเด็กอายุ 4-5-6 ปี
โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กอายุ 4-5-6 ปี

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วย พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- พระคัมภีร์เป็นหนังสือพิเศษของพระเจ้า
- พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างที่เป็นเหมือนพ่อแม่ที่น่ารักของเรา
- พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แต่ละคนอย่างพิเศษและมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน
- พระเจ้าทรงรักเราแม้ว่าเราจะทำความผิด
- พระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนและเป็นครูของเรา พระองค์ทรงแสดงให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร และพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด

เราเป็นใคร ?
เราอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- เราเรียกพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญโยเซฟ ว่า “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์”
- พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า
- พระศาสนจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้า
- ในรอบปีของพระศาสนจักร เราฉลองชีวิตของพระเยซูเจ้า และยังมีวันพิเศษที่เราให้เกียรติแด่พระนางมารีย์ และบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์

เราต้องทำอะไร ?
เราตอบสนองในฐานะศิษย์ของพระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- สัตว์และต้นไม้ต่างเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมา เราต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ทำร้ายหรือทำให้เสียหาย
- เราเรียนรู้เรื่องพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระเจ้าจากครอบครัวของเรา
- ร่างกายของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมา การคิดถึงร่างกายของเราทำให้เรารับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
- เราควรให้ความเคารพและรักเพื่อน ๆ ทุกคน
- มีความแตกต่างกันระหว่างถูกกับผิด เราควรทำในสิ่งที่ถูกและไม่ควรกระทำสิ่งที่ผิด
- การภาวนาเป็นวิธีพิเศษที่เราพูดคุยหรือติดต่อกับพระเจ้า
- การเล่น การร้องเพลง การทำงาน และความเงียบ เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนา
- การเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นของขวัญจากพระเจ้า
- เราควรรักและดูแลร่างกายของเรา
- เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะคิดถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งสร้าง
- เราสามารถภาวนาโดยใช้คำพูดของเราเอง หรือการใช้ท่าทาง เช่น การทำสำคัญมหากางเขน การภาวนาก่อนอาหาร การสวดบทข้าแต่พระบิดาฯ บทวันทามารีย์

เนื้อหาและบทเรียน