ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย การสอนคำสอนเด็กอายุ 2-3-4 ขวบ
โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กอายุ 2-3-4 ขวบ

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
- พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง (ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้า)
- พระเจ้าทรงสร้างเรามา (โดยผ่านทางพ่อแม่ของเรา)
- เราเป็นคนพิเศษ
- พระเยซูเป็นเพื่อนของเรา และเป็นครูของเรา

เราเป็นใคร ?
เราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวของเราเป็น หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก
- ครอบครัวของเรารักเรา และดูแลเอาใจใส่เราอย่างดี
- ครอบครัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า
- พี่น้องที่วัดก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเหมือนกับเรา
- เราไปวัดเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งต่าง ๆ ที่เรามี

เราต้องทำอะไร ?
ในฐานะที่เป็นของพระคริสต์เราจะร่วมมือกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า
- ทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้
- เราควรดูแล รักษา และใช้สิ่งของต่าง ๆ ของเราอย่างดี
- เราต้องรักธรรมชาติ และปกป้องดูแลโลก
- เราควรใจดีกับทุกคนเพราะทุกคนต่างเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับเรา
- เราควรทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่และครูสั่งสอนเรา
- เราต้องทำให้พระเจ้ายินดีทั้งในขณะที่เราทำงานและในขณะที่เรากำลังเล่น
- เราภาวนาโดยการใช้คำพูดของเรา หรือโดยท่าทางของเรา และโดยการทำเครื่องหมายกางเขน การสวดก่อนนอน สวดก่อนกินข้าว

เนื้อหาและบทเรียน