ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความหมายของวันพุธรับเถ้า

โดย คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์