ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เพลงศิษย์พระเยซู
ค่ายคำสอน"ศิษย์พระเยซู" สังฆมณฑลราชบุรี ปี 2011

คำร้อง/ทำนอง คุณศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
1.มามาเรียนคำสอนด้วยกัน  เธอและฉันสร้างสัมพันธ์น้องพี่
เพิ่มพูนศรัทธา  อ่านพระคัมภีร์  มีเวลาดีดี สวดภาวนา
2.อภัยให้กัน มีน้ำใจแบ่งปัน  ก้าวเดินไปพร้อมกันสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่
ถ้าเรารักกัน ทุก ๆ คนจะรู้  ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์
(รับ)มาเรามาเดินติดตามพระเยซู มาเรียนรู้ความรักของพระองค์
รักเพื่อนพี่น้อง และรับใช้ทุกคน  ด้วยใจสุขล้น เราคือ ศิษย์...พระเยซู


เพลงศิษย์ของเรา
คำร้อง/ทำนอง บร.ภุมเรศ  ภูผา
1.แบบอย่างความรักของพระเยซู  สอนเราให้รู้ความหมายรักแท้
ทุกก้าวที่เดินพระทรงดูแล  ยามเราอ่อนแอพระทรงคุ้มครอง
2.เมื่อเราทั้งหลายรักกันและกัน  รับใช้แบ่งปันเพื่อคนทั้งหลาย
เหมือนดังพระองค์ที่ทรงพลีกาย เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งรักนิรันดร์
*.* ทำด้วยความรักตามองค์พระเยซู  ทุกคนจะรู้ว่าท่านคือศิษย์
ประกาศวาจายืนยันด้วยชีวิต พวกเราคือศิษย์ของพระเยซู 
SOLO (*.* /*.*/)
*** ประกาศวาจายืนยันด้วยชีวิต  พวกเราคือศิษย์ของพระเยซู

 

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์