ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

  โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565/2022

Download :::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน ::::   

 

โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565/2022

1.จุดประสงค
          1.1 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปีได้เรียนคำสอน และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

          1.2 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่เรียนในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

          1.3 เพื่อเตรียมจิตใจเด็กและเยาวชนคาทอลิกก่อนการรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

          1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้สนใจที่มิได้เป็นคริสตชน มาเรียนรู้คำสอน

2. สถานที่และจัดพักอบรม   
          สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี และ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

3. ระยะเวลา  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1–23 เมษายน พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์

          (รับเด็กเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566)

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
          เด็กและเยาวชนคาทอลิก ที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปี ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือผู้ที่สนใจจะเป็นคริสตชน

           4.1 อายุตั้งแต่ 8–15 ปีเท่านั้น ไม่รับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ เพราะจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน และไม่สามารถดูแลตนเองได้ (ถือวันที่ 30 เมษายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2558 เป็นเกณฑ์)

          4.2 ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง หรือต้องการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

          4.3 รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่ต้องการจะรับการอบรมเพิ่มเติม (อยู่ในเงื่อนไขข้อ 4.1)

          4.4 ผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากคุณพ่อเจ้าวัด

5. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

          5.1 ใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับมาแล้ว (ศีลล้างบาป มหาสนิท และศีลกำลัง)

          5.2 เสื้อผ้าชุดสุภาพ (เสื้อมีแขน/กางเกงขายาว) กางเกงกีฬา ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับเวลา 3 สัปดาห์ เช่น ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก และผ้าอนามัย เป็นต้น

                ***หากเป็นไปได้ช่วยจัดเตรียมเสื้อกันหนาว เผื่อสำหรับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วย

          5.3 เงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวจำนวนตามความเหมาะสม และต้องฝากไว้กับคุณครูเท่านั้น ตั้งแต่วันที่มาลงทะเบียนเข้าค่าย

6. สิ่งที่ห้ามนำมา 

        สิ่งของที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ เช่น อาวุธ ของมีคม สิ่งเสพติด เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง สมาร์ทโฟน แท๊ปเล็ต หนังสือ กระเป๋าสตางค์ เครื่องประดับ และของมีค่าต่าง ๆ หากนำมาแล้วสูญหายทางค่ายคำสอนฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การรับสมัคร

          ติดต่อขอใบสมัครจากคุณพ่อเจ้าวัดที่ตนสังกัดพร้อมลายเซ็นรับรอง และใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ และส่งกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

8. ค่าใช้จ่ายในการอบรม

          ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสังฆมณฑล ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดค่ายคำสอนจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของในการอบรมคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก ๆ ประมาณ 200 คน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเด็ก 1 คน ประมาณ 2,500 บาท) และเชิญร่วมภาวนาเพื่อบุคลากรและเด็ก ๆ ตลอดการจัดค่ายฯ ในครั้งนี้ด้วย

9. การรับศีลศักดิ์สิทธิ์

          9.1 พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ เวลา 10.15 น. ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี

          9.2 สำหรับเด็กที่ผ่านการพิจารณาให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางค่ายคำสอนฯ จะแจ้งไปทางคุณพ่อเจ้าวัด หรือ  โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง ในสัปดาห์ที่สาม และสำหรับเด็กที่มาเรียนเพื่อจะรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ขอให้ผู้ปกครองได้ติดต่อเตรียมพ่อแม่ทูนหัวไว้ด้วย   

หมายเหตุ:  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่มาเยี่ยมเด็กระหว่างการอบรม เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากกลับบ้านและไม่มีสมาธิในการอยู่ร่วมค่ายคำสอน
 

เด็ก ๆ ที่มาเรียนคำสอนอาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคนซึ่งต้องพิจารณาจากผลการเรียนคำสอน ความประพฤติ
รวมทั้งดูว่าเมื่อจบค่ายคำสอนไปแล้วจะมีผู้ปกครองที่ช่วยดูแลให้เขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องหรือไม่
แต่อย่างไร เด็ก ๆ ที่มาร่วมค่ายคำสอนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนชีวิตเพื่อเติบโตเป็นคริสตชนที่ดีต่อไปอย่างแน่นอน

เนื้อหาและบทเรียน