ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 “แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021

         ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ" โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. มีพระสงฆ์ นักบวช และครูคาทอลิกเข้าร่วมทั้งหมดจาก 17 โรงเรียนและ 3 วิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 225 ท่าน

             วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูคาทอลิกได้เรียนรู้จักชีวิต แบบอย่าง และคุณธรรมต่าง ๆ ของนักบุญโยเซฟ จากสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศให้เป็นปีนักบุญโยเซฟ และเพื่อให้ครูคาทอลิกเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของตนในการทำหน้าที่เป็นคริสตชนที่ดีเป็นครูคาทอลิกที่ดี ปฏิบัติตนตามแบบอย่างจากชีวิตและคุณธรรมของนักบุญโยเซฟ และเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าด้วยการแสดงความรักต่อบุคคลรอบข้างเสมอ

              เริ่มต้นการอบรมด้วย วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ และกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี หลังจากนั้นพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ครูคาทอลิกว่า “ครูคาทอลิกคือกำลังสำคัญของสังฆมณฑลและของโรงเรียนคาทอลิก เป็นต้น ในยามวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นี้ และจำนวนนักเรียนที่ลดน้อยลงไป รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ยิ่งเป็นเรื่องท้าทายครูคาทอลิก ขอให้เราได้ช่วยเหลือกัน ในการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าเจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ และในวันนี้ให้เราดูแบบอย่างของนักบุญโยเซฟท่านเป็นแบบฉบับในฐานะครูคาทอลิกในโรงเรียนของเรา ขอพระเจ้าประทานพรให้กับคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูคาทอลิกทุกท่าน"

               ในช่วงแรก คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปีนักบุญโยเซฟและประวัติของนักบุญโยเซฟ ในหัวข้อ “แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่าย” เพื่อให้ครูคำคาทอลิกได้รับพลังชีวิตความเชื่อของตนทุก ๆ วันจากแบบฉบับของท่านนักบุญโยเซฟ เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ โดยอาศัยการทำงาน โดยให้คุณครูได้ไตร่ตรองชีวิตของตนเองว่าอยากเป็นเครื่องมือของช่างไม้ชนิดใด ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ของตน

              ในช่วงที่สอง คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้นำครูคาทอลิกให้ไตร่ตรองถึงแบบอย่างบุคลิกภาพของนักบุญโยเซฟ 7 ประการ จากสมณลิขิตชื่อว่า “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde) เพื่อให้ครูคาทอลิกจะได้เพิ่มพูนความรักต่อนักบุญโยเซฟและเลียนแบบบุคลิกภาพของการเป็นผู้ที่เปี่ยมรัก อ่อนโยนน่ารัก มีความนบนอบ เป็นผู้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนด้วยความกล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ ผู้ทำงาน และมอบตนเองเป็นของขวัญและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนทุกคน และจบการอบรมในวันนี้โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ได้กล่าวให้ข้อคิดกับครูคาทอลิกและภาวนาต่อนักบุญโยเซฟร่วมกัน

 

เนื้อหาและบทเรียน