ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ"
อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021

             ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและคุณครูกฤติยา อุตสาหะ เป็นวิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. มีพระสงฆ์ นักบวชและครูคำสอนเข้าร่วมทั้งหมด 108 ท่าน


               จุดประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรัก ความศรัทธาในหัวใจของครูคำสอนจากชีวิตของนักบุญโยเซฟและแบบอย่างบุคลิกภาพของนักบุญโยเซฟจากสมณลิขิตชื่อว่า “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde) ซึ่งได้เริ่มต้นการอบรมด้วย วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ และกล่าวชี้แจงจุดประสงค์โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี หลังจากนั้นพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญได้ให้กล่าวทักทายและให้เกียรติมาเข้าร่วมอบรมเพื่ออยู่เป็นกำลังใจครูคำสอนตลอดทั้งวันด้วย

               ในช่วงแรก คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปีนักบุญโยเซฟ นักบุญโยเซฟ ประวัติของนักบุญโยเซฟ ในหัวข้อ “รู้เรื่องนักบุญโยเซฟ รู้จักนักบุญโยเซฟ” เพื่อให้ครูคำสอนได้เห็นถึงความสำคัญและจะได้เฉลิมฉลองปีนักบุญโยเซฟอย่างเข้าความหมาย

               ในช่วงที่สอง คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้นำครูคำสอนให้ไตร่ตรองถึงแบบอย่างบุคลิกภาพของนักบุญโยเซฟไว้ 7 ประการ จากสมณลิขิตชื่อว่า “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde) เพื่อให้ครูคำสอนจะได้เห็นถึงแบบอย่างชีวิตที่เรียบง่าย งดงามของท่านนักบุญโยเซฟ ตามการไตร่ตรองของสมเด็จและสันตะปาปาฟรังซิส

                ในช่วงที่สาม คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้แนะนำ 12 บทเรียนและกิจกรรม "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" เพื่อให้คุณครูคำสอนจะได้นำไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่ตนเองรับผิดชอบดูแลต่อไป

               และจบการอบรมในวันนี้โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญได้ให้กล่าวให้ข้อคิดกับครูคำสอนและร่วมกันภาวนาบทเร้าวิงวอนนักบุญโยเซฟด้วยกัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์