ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เยี่ยมเยียนส่งความสุขครูคำสอนเยี่ยมเยียนส่งความสุขครูคำสอน
              ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2015  เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนบรรดาครูคำสอนตามโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อส่งความสุขในโอกาสวันครูคำสอน  วันพระคริสตสมภพและวันปีใหม่ และขอบคุณในความร่วมมือของทุกโรงเรียนที่ได้เอาใจใส่ในการสอนคำสอนบรรดาเด็ก ๆ ด้วยดีเสมอมาพร้อมทั้งส่งมอบกำลังในใจการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และเข้มแข็งต่อไป  โอกาสนี้สังฆมณฑลฯได้มอบพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ ให้กับทุกโรงเรียน ทางศูนย์คำสอนได้มอบ DVD การ์ตูน Super Book ชุดใหม่ 1 ชุด และมอบ Bible Diary ให้กับครูคำสอนทุกคนด้วย


เนื้อหาและบทเรียน