ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2011อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2011
       เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2011 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการอบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ขึ้นที่ห้องประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในหัวข้อเรื่อง "ดำเนินชีวิตแพร่ธรรมอย่างไรกับพี่น้องต่างความเชื่อ" โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน  206  คน

          เริ่มการอบรมด้วยวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมฯราชบุรี  จากนั้น คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้ให้ความรู้ในเรื่องอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก และหน้าที่ของครูคาทอลิก ตามเอกสารของพระศาสนจักร และได้นำเสนอข้อคิดจากละครใบ้ซึ่งร่วมแสดงโดยคุณครู    ต่อด้วยการบรรยายจากคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก ในเรื่องของ"แนวทางการปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิกและการนำเข้าสู่วัฒนธรรม" เพื่อให้คุณครูได้มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นคริสตชนซึ่งอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ โดยได้เปิดโอกาสให้คุณครูได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์