ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คำสอนเรื่องความประพฤติเรื่องเพศ
          1. ในบทจดหมายถึงชาวโครินธ์ได้พูดถึงเรื่องการผิดประเวณี เรื่องนี้เปาโลและคริสตศาสนาสอนอย่างไร
ตอบ
: ก่อนอื่นเรื่องนี้มีเบื้องหลังที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ชาวยิวทุกคนให้ความเคารพนับถือต่อพระวิหารมาก พระวิหารถือว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของพวกเขา หรือเป็นสะดือของโลก พวกเขาต้องมาที่พระวิหารทุกปี เป็นต้นในเทศกาล Passover หรือวันปัสกาของชาวยิว สมัยของพระเยซูเจ้าเองครอบครัวของพระองค์และตัวพระองค์เองมีชีวิตที่เกี่ยวพันธ์กับพระวิหารโดยตลอด เช่น แม่พระและนักบุญยอแซฟนำพระกุมารไปถวายในพระวิหาร พระเยซูเองทรงไปภาวนาที่พระวิหารทุกวัน และที่สำคัญพระองค์ทรงปกป้องพระวิหารจากการทำให้พระวิหารกลายเป็นศูนย์การค้าหรือตลาดนัด
          2. แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์อย่างไร ทราบว่าบริเวณรอบๆพระวิหารนอกจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าแล้วยังมีโสเณีด้วย
ตอบ
: ใช่แล้ว เรื่องโสเภณีนี้มีมานานแล้ว บางวัฒนธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เช่น ชาวคานาอาน มีโสเภณีตามวิหารเพื่อพิธีกรรมบางอย่างตามความเชื่อของพวกเขา แต่ที่เมืองโครินธ์เป็นเมืองท่า เมืองชายทะเล ดังนั้นจึงมีผู้คนจากที่ต่างๆมาทำมาหากินมากมาย เหมือนเมืองชายทะเลของทุกๆประเทศ อาชีพหนึ่งที่มักจะมีตามเมืองเช่นนี้ก็คือ มีบรรดาโสเภณีด้วย เปาโลได้เขียนจดหมายสอนชาวโครินธ์เรื่องนี้เพราะมีสมาชิกใหม่บางคนที่เพิ่งมานับถือพระเยซู เข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรมีความเข้าใจว่าการไปมีเพศสัมพันธ์กับบรรดาโสเภณีเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ผิดหรือแปลกอะไร เพราะใครๆก็ทำเช่นนี้

3. เปาโลจึงสอนคริสตชนในเรื่องความประพฤติเรื่องเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแม้แต่ในยุคของเรานี้ ดังนั้นหลักคำสอนของท่านยังเป็นหลักให้เรายึดถือจนทุกวันนี้
ตอบ
: ถูกต้องแล้ว คำสอนของเปาโลถือว่าเป็นคำสอนของพระศาสนจักรด้วย หลักการที่เปาโลให้ไว้นั้นเป็นเรื่องที่เราควรรู้เป็นอย่างยิ่ง และเราจะต้องยึดถือไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา เรื่องแรกต้องพูดว่าเปาโลให้เราสำนึกถึง “ศักดิ์ศรี” ของเราก่อน ว่าเราเป็นใคร เราจะต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมกับฐานะของเรา

4. ศักดิ์ศรีกับเสรีภาพน่าสนใจมาก
ตอบ : ศักดิ์ศรีคือตัวตนของเรา เราต้องเคารพตัวของเรา ส่วนเสรีภาพเป็นการตัดสินใจเลือกที่จะปฏิบัติตนอย่างใดอย่างหนึ่งจากความเชื่อของตนเองและการรับผิดชอบหลังจากการตัดสินใจกระทำนั้นของเรา
พูดถึงศักดิ์ศรีก่อน เปาโลรู้สึกหดหู่ใจเมื่อได้ยินว่าพี่น้องคริสตชนของเราเชื่อว่าการร่วมประเวณีกับโสเภณีไม่ผิดอะไร ใครๆก็ทำเช่นนี้ พวกเขาคิดตามกระแสสังคม ไม่ได้คิดตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ ท่านจึงได้สอนถึงแก่นสำคัญของชีวิตคริสตชน คือสอนเรื่องศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิตของเราว่า
            “ร่างกายมิได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกาย พระเจ้าผู้ทรงปลุกองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงกลับคืนชีพจะทรงปลุกเราให้กลับคืนชีพด้วยด้วยพระอานุภาพของพระองค์เช่นกัน” (1โครินธ์ 6:13 –14)
           ส่วนเสรีภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เราทำอะไรก็ได้ตามใจเรา แต่เปาโลสอนว่า “ท่านมักจะบอกว่า ข้าพเจ้าทำอะไรก็ได้ทุกอย่าง แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า ทุกสิ่งมิใช่เป็นประโยชน์เสมอไป”(1โครินธ์ 6:12)

5. ศักดิ์ศรีของชีวิตและร่างกายมาจากไหน
ตอบ : โดยทาง “ศีลล้างบาป” ที่เราได้รับ ทำให้เราได้รับพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ เราได้รับการประทับตราของพระองค์แล้ว เราแต่ละคนได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้า เข้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพ แต่ละคนจึงเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เป็นวิหารใหม่ของพระเจ้า เปาโลคิดว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนถึงศักดิ์ศรีของเรามนุษย์ได้ดีเท่ากับ “ภาพของพระวิหาร”
           “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตผู้สถิตอยู่ในท่าน ท่านได้รับพระจิตนี้จากพระเจ้า ท่านจึงไม่เป็นเจ้าของของตนเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาแพง ดังนั้นจงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด” (1โครินธ์ 6:19–20)

6. การดำรงชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์หมายความว่าอะไร
ตอบ : ในคำสอนของเปาโลนี้ท่านได้พูดถึงความหมายของการดำรงตนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์เป็นคุณธรรมหลักที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตทางเพศอย่างถูกต้องเหมาะสมตามฐานะ บุคคลที่บริสุทธิ์ก็คือคนที่มีวินัยในตนเองสามารควบคุมอารมณ์ของตนเอง และรักษาตนเองให้ดำรงชีวิตในทางที่ดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า ศีลล้างบาปท้าทายเราให้ติดตามพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ของเรา
การปฏิบัติตามคุณธรรมความบริสุทธิ์นั้นแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล สำหรับคนโสดหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงชีวิตทางเพศของตนเองในวิธีการที่เหมาะสม คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่น ส่วนคนแต่งงานแล้วหมายถึงการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คู่ชีวิตของตนเองมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน

7. เปาโลยังได้พูดถึงการมีชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า ชีวิตใหม่หมายความว่าอย่างไร
ตอบ
: เปาโลต้องการคริสตชนจดจำไว้ว่าอาศัยพระเยซูคริสต์และพระจิตเจ้า เราสามารถดำรงชีวิตใหม่ได้อย่างแน่นอน องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระพรและความช่วยเหลือให้เราสามารถดำรงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอน ให้เหมาะสมกับชื่อว่าคริสตชน ใน 1โครินธ์ เปาโลได้พูดถึงความบกพร่องของคนท่านเนินชีวิตอยู่ในบาปก่อนที่จะมารับความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า 

         “ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่ได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก จงอย่าหลอกตนเอง คนผิดประเวณี คนกราบไหว้รูปเคารพ คนเป็นชู้ คนลักเพศ คนรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง คนเหล่านี้จะไม่ได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” (1โครินธ์ 6: 9 – 10)
เปาโลอธิบายว่าพวกเขาเป็นประชากรใหม่แล้ว
         “บางท่านเคยเป็นเช่นนี้มาก่อน แต่ท่านได้รับการชำระล้างแล้ว ท่านได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับความชอบธรรมแล้วเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเดชะพระจิตของพระเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 6:11)
           เปาโลได้เตือนเราให้คิดถึงคุณค่าราคาอันสูงลิ่วของการไถ่บาปที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา เปาโลเตือนเราให้นึกถึงศักดิ์ศรีของเราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระจิตเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์