ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

jesus_guitar.jpgรูป-ภาพศักดิ์สิทธิ์
ทำไมโบสถ์คาทอลิกจึงมีรูปปั้นและรูปวาดมากมาย
เป็นการนับถือรูปเคารพหรือเปล่า  ??????

ตามคำสอนของเราคาทอลิก จากบทข้าพเจ้าเชื่อ เราสวดว่า "...พระองค์(พระเยซู)ทรงรับเอากายจากพระนางมารีย์พรหมจารีด้วยอานุภาพของพระจิตมาบังเกิดเป็นมนุษย์"
 


จากข้อความเชื่อนี้แสดงให้เรารู้ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ เมื่อทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงมีรูปร่างหน้าตาเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกประการ ดังนั้นในข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่ 476-477 จึงได้ยืนยันว่า
 
1) โดยที่พระเจ้าทรงยอมรับสภาวะมนุษย์ มีพระกายเช่นเดียวกับมนุษย์ พระพักตร์ในสภาวะมนุษย์ของพระเยซูเจ้าจึงอาจจะวาดให้เห็นได้ (ความเชื่อข้อนี้ได้รับการรับรองจากสภาสังคายนาครั้งที่ 7 นิเช ปี 787) และยอมรับว่าเป็นเรื่องชอบธรรมที่จะมีภาพพระเยซูเจ้าในประมวลภาพศักดิ์สิทธิ์ นักบุญเปาโลพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของท่านให้แก่ชาวกาลาเทียฟังว่า "ชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ๋ย ใครสะกดท่านให้มึนงงไปได้ทั้งๆที่ภาพของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว"(กท 3:1)
 
 2) เรายังยอมรับว่าพระกายของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าที่มีธรรมชาติเป็นจิตบริสุทธ์ที่เรามองเห็นไมใด้ ได้ปรากฏแก่ตาของเราในชีวิตของพระเยซูเอง จึงทำให้เรามนุษย์แลเห็นพระเจ้าได้ และสามารถแสดงออกเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบต่างๆนั้น เรายังสามารถแสดงความเคารพได้ โดยอาศัยความเชื่อ เราถือว่าการแสดงความเคารพหรือให้เกียรติแก่รูปศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงแล้วเป็นการแสดงควารมเคารพต่อตัวบุคคลที่แสดงออกในภาพนั้นเอง
 
ดังนั้นถ้าใครคิดว่ารูปภาพหรือรูปพระนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่ารูปพระนั้น จึงเป็นความคิดที่ผิด เป็นการแสดงถึงการนับถือรูปเคารพอย่างแน่นอน แต่ทุกครั้งที่เราเห็นรูปพระ หรือรูปนักบุญ เราจะต้องยกจิตใจของเราคิดถึงเจ้าของหรือตัวจริงเสียงจริงเจ้าของรูปนั้น อย่าติดที่วัตถุ มองเห็นรูปพระก็ให้เรายกจิตใจขึ้นหาพระ และปฏิบัติตนให้ดีตามคำสั่งสอนของพระเจ้า รูปพระเยซูอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพัน แต่เราก็มีพระเยซูเจ้าแท้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

จาก พ่อวัชศิลป์

เนื้อหาและบทเรียน