ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียน
เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียน

             พฤติกรรมของนักเรียน เช่น การคุยกัน การตะโกน การไม่ตั้งใจเรียน การรบกวนชั้นเรียน การไม่ยอมทำงาน การไม่เคารพ ทำให้ครูไม่สามารถมีใจจดดจ่อที่จะทำการสอนและทำให้นักเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเรียนไม่สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ครูมือใหม่ได้ทำให้ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียนและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้มากขึ้นได้.

รู้จักและเข้าใจนักเรียนของท่าน
           ให้ครูทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเข้าใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจให้นักเรียนแต่ละคนได้เห็นว่าครูจริงใจต่อเขาทั้งด้วยคำพูดและด้วยท่าทีที่แสดงออก (ทั้งภาษาพูดและภาษากาย) ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

จงอดทนด้วยการแสดงออกที่มีเหตุผล
            ครูควรระลึกไว้เสมอว่าครูมีทางเลือกที่จะตอบโต้นักเรียนที่ทำผิดได้ ควรเลือกที่จะไม่แสดงออกตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ควรพูดกับตัวเองในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น แทนที่จะคิดว่า “ฉันจะไม่ทนต่อพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป” ลองคิดใหม่ว่า “ฉันเคยเจอเรื่องอย่างนี้มาแล้ว ลองดูว่าฉันจะช่วยได้อย่างไร”

กำหนดผลสัมฤทธิ์ให้ชัด

           ทบทวนและเขียนความคาดหวังของครูเพื่อให้นักเรียนได้ทราบอย่างชัดเจน ความคาดหวังหรือความตั้งใจควรจะชัดเจน ง่าย และเขียนเชิงบวกที่ทุกคนเห็นแล้ว “สามารถทำได้” ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า “อย่าคุยกับคนข้าง ๆ” ควรพูดว่า “ใครอยากจะเพิ่มเติมความคิดเห็น ช่วยยกมือขึ้น”

รักษากำหนดการที่ครูวางไว้
           การทำตามแผนการที่ตั้งใจไว้มีความสำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างของการทำงานที่เป็นระบบ บางคนทำอะไรแบบไม่มีแผนงาน ยิ่งเราจัดการให้ดี ชัดเจน ยิ่งทำให้การเรียนการสอนชัดเจน และยังช่วยให้นักเรียนได้เคารพกำหนดการและทำงานภายใต้กรอบการทำงานที่ชัดเจนจนกลายเป็นนิสัย จงจำไว้ว่าแม้มีกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน แต่ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ บางครั้งนักเรียนอาจจะออกนอกกรอบไปบ้าง ครูจะได้ดึงกลับเข้ามาทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ตระหนักถึงต้นเหตุของพฤติกรรม
          ให้ใส่ใจกับที่ไปที่มาหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในแต่ละกรณี การเห็นเครื่องหมายหรือลางบอกเหตุล่วงหน้าจะช่วยให้เราป้องกันไว้ก่อนได้ เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ถ้าในตอนเช้า ครูสังเกตุว่านักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน หงุดหงิด ไม่ร่าเริง อาจจะเป็นเพราะความหิว พวกเขาอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้ามา ครูจึงควรสอบถามให้แน่ใจ และแก้ปัญหานี้ โดยให้กินข้าวเช้าที่โรงอาหารก่อนเรียน หรือครูอาจจะเตรียมของว่างไว้ให้พวกเขาได้กินรองท้องก่อน จงจำไว้ว่าการบริหารจัดการห้องเรียนไม่เพียงแต่การทำอะไรก็ตามเพื่อให้นักเรียนไม่รบกวนในห้องเรียน แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อให้นักเรียนสามารถใส่ใจกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ใส่ใจนักเรียน
          เมื่อนักเรียนคนหนึ่งไม่สนใจเรียน ก่อกวน หรือท้าทายย่อมส่งผลถึงนักเรียนคนอื่น ๆ ด้วย ในฐานะครู ขอให้ครูพยายามเป็นมิตรกับเขา เดินเข้าใกล้ ใช้สายตามองเขาด้วยความรัก ส่งเสริมเชิญชวนเขาให้สนใจกับการเรียนที่ครูกำลังสอนโดยการตั้งคำถามและใช้การเรียกชื่อ บางครั้งการรบกวนห้องเรียนเป็นการแสดงออกของเด็กที่เรียกร้องความสนใจจากครูก็ได้
เมื่อนักเรียนรู้ว่าครูคาดหวังอะไรจากนักเรียน และนักเรียนคาดหวังอะไรจากครู ก็ยิ่งทำให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ ขอให้ครูใหม่นำข้อแนะนำเหล่านี้ไปใช้เพื่อทำให้ครูมีความมั่นใจในการสอนมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาและบทเรียน