ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


ถอดบทเรียน “พันธกิจช่วยหมูป่า” ในมุมมองคริสตชน

ก. ประสบการณ์
ให้สมาชิกคุยกันเรื่อง “พันธกิจช่วยหมูป่า” และไตร่ตรองโดยตอบคำถามดังนี้

- เธอได้รับความประทับใจอะไรจากเหตุการณ์ “พันธกิจช่วยหมูป่า”


วิเคราะห์เหตุการณ์ช่วยหมูป่า
1) ทีมหมูป่าเข้าไปในถ้ำทำไม
2) อันตรายที่ทีมหมูป่าต้องประสบมีอะไรบ้าง
3) หมู่ป่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องติดอยู่ในถ้ำนานถึงเก้าวัน
4) กระบวนการช่วยกู้หมูป่าเกิดขึ้นอย่างไร
5) ใครเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์นี้
6) ทีมหมูป่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการช่วยกู้ให้พ้นภัย
7) เธอคิดว่าทีมหมูป่าได้รับบทเรียนอะไร และควรจะประพฤติตนอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้

ข. พระคัมภีร์
เรื่อง “ผู้เลี้ยงแกะ”ที่ดี (ยอห์น 10:11-18)

       เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน ลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะ และไม่เป็นเจ้าของแกะ เมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไป สุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจัด กระจายไป ลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้าง ไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลย เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา พระบิดาทรงรู้จักเราฉันใด เราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้น เรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา เรายังมีแกะอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้ เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วย แกะจะฟังเสียงของเรา จะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว พระบิดาทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก ไม่มีใครเอาชีวิตไปจาก เราได้ แต่เราเองสมัครใจสละชีวิตนั้น เรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเรา และมีอำนาจที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก นี่คือพระบัญชาที่เราได้รับจากพระบิดาของเรา

ค.คำสอน
     1) ทีมหมูป่าต้องติดอยู่ในถ้ำ มนุษย์ในปัจจุบันหลงติดอยู่กับอะไร (วัตถุนิยม โลกีย์นิยม สัมพัทธ์นิยมเชิงจริยธรรม เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร - เทียบกฤษฎีกาฯ ข้อ 2)
     2) ทุกคนห่วงใยทีมหมูป่า แล้วทำไมพระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์ด้วย (รัก เมตตา ปรารถนาดี)
     3) พระเจ้าทรงช่วยเหลือมนุษย์ในยุคปัจจุบันอย่างไร ผ่านทางใคร (ผ่านทางพระศาสนจักร พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน องค์กรต่าง ๆ เพื่อนพี่น้องรอบข้าง)
     4) เราแต่ละคนกำลังช่วยพันธกิจการไถ่กู้มนุษย์อย่างไร (สวดภาวนาและออกไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนที่ด้อยโอกาส ประกาศข่าวดีตามฐานะหน้าที่ที่เราเป็นอยู่อย่างดี รับผิดชอบ เสียสละ และด้วยความรัก)

ง. ปฏิบัติ
1) เราต้องทำหน้าที่ของเราแต่ละคนอย่างดี
2) ศึกษาพระคัมภีร์ คำสอน กฤษฎีกาฯ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาและบทเรียน