ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ได้รับ mail จากเพื่อนมาเลย์คนหนึ่ง เกี่ยวกับตัวเลข และข้อคิดเพื่อชีวิต
จึงขอแบ่งปันเพื่อนๆทุกท่าน
 

Good Math!
> 1 x 8 + 1 = 9
> 12 x 8 + 2 = 98
> 123 x 8 + 3 = 987
> 1234 x 8 + 4 = 9876
> 12345 x 8 + 5 = 98765
> 123456 x 8 + 6 = 987654
> 1234567 x 8 + 7 = 9876543
> 12345678 x 8 + 8 = 98765432
> 123456789 x 8 + 9 = 987654321
>
> 1 x 9 + 2 = 11
> 12 x 9 + 3 = 111
> 123 x 9 + 4 = 1111
> 1234 x 9 + 5 = 11111
> 12345 x 9 + 6 = 111111
> 123456 x 9 + 7 = 1111111
> 1234567 x 9 + 8 = 11111111
> 12345678 x 9 + 9 = 111111111
> 123456789 x 9 +10= 1111111111
>
> 9 x 9 + 7 = 88
> 98 x 9 + 6 = 888
> 987 x 9 + 5 = 8888
> 9876 x 9 + 4 = 88888
> 98765 x 9 + 3 = 888888
> 987654 x 9 + 2 = 8888888
> 9876543 x 9 + 1 = 88888888
> 98765432 x 9 + 0 = 888888888
>
> Brilliant, isn't it?
>
> And look at this symmetry:
>
> 1 x 1 = 1
> 11 x 11 = 121
> 111 x 111 = 12321
> 1111 x 1111 = 1234321
> 11111 x 11111 = 123454321
> 111111 x 111111 = 12345654321
> 1111111 x 1111111 = 1234567654321
> 11111111 x 11111111 = 123456787654321
> 111111111 x 111111111=12345678987654321

> Now, take a look at this...

> 101%

> From a strictly mathematical viewpoint:

> What Equals 100%? What does it mean to give MORE than 100%?
> Ever wonder about those people who say they are giving more than 100%?
> We have all been in situations where someone wants you to GIVE OVER 100%.
> How about ACHIEVING 101%?
> What equals 100% in life?
> Here's a little mathematical formula that might help answer these
> questions:

โจทย์ :
อะไรจะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จ มีความสุข มีชีวิตที่เต็ม 100%
อะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เกิน 100%
ให้ลองแทนค่าทางคณิตศาสตร์นี้


> If:

> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
>
> Is represented as: (ให้แทนค่าลงไป เช่น A=1.....Z=26)

> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26.

> If:

> H-A-R-D-W-O-R- K (ทำงานหนัก เอาจริงเอาจัง หามรุ่งหามค่ำ)

> 8+1+18+4+23 +15+18+11 = 98%

> And:

> K-N-O-W-L-E-D-G-E(ความรู้)

> 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

> But:

> A-T-T-I-T-U-D-E     (ทัศนคติ แนวคิด ความเชื่อ ความคิดที่ถูกต้องต่อตนเองและต่อโลก)

> 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

> THEN, look how far the love of God will take you:(ถ้าท่านมีความรักของพระเจ้าอยู่ด้วยล่ะ)

> L-O-V-E O-F-G-O-D (ความรักของพระเจ้า)

> 12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%

Therefore, one can conclude with mathematical certainty that:
เราอาจจะสรุปคณิตศาสตร์สูตรนี้ได้ว่า


While Hard Work and Knowledge will get you close, and Attitude will get you there, It's the Love of God that will put you over the top!
การทำงานอย่างหนักและความรู้ทำให้เราเกือบบรรลุเป้าหมายในชีวิต แต่ทัศนคติ(ความคิด ความเข้าใจชีวิต  ความเชื่อมั่นต่อชีวิต)ทำให้เราบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้
 แต่ถ้าเรามี "ความรักของพระเจ้า" อยู่ในตัวเรา แน่นอนชีวิตของเราเกิน 100 % อย่างแน่นอน
 

It's up to you if you share this with your friends & loved ones just the way I did.
คุณจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับเพื่อนหรือคนที่ท่านรัก/ห่วงใย/ปรารถนาดี ก็แล้วแต่คุณ


Have a nice day & God bless!!!
ขอให้มีความสุขและขอพระเจ้าประทานพระพร
 
                                                                                  พ่อวัชศิลป์
 
 
 การเปลี่ยนคนจะต้องเปลี่ยนจากภายใน
คือ ที่ความคิด ที่จิตใจ ที่ความเชื่อ จึงจะได้ผล
ไม่ใช่เปลี่ยนเขาด้วยการบีบบังคับ หรือด้วยกฎภายนอก
 
เพื่อนๆคิดอย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเลย............................

เนื้อหาและบทเรียน