ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่  42 สวรรค์

จุดมุ่งหมาย    เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพและความหมายของสวรรค์ที่แท้จริง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตให้ดีเป็นการเริ่มสภาพสวรรค์ตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้

ขั้นที่ 1  กิจกรรม    สิ่งที่ต้องเตรียม งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายการเรียนคำสอน มีขนม เครื่องดื่ม ภาพวิวสวยๆ มีดนตรีกล่อมเบาๆ (อาจจะเสริมสิ่งอื่นๆอีกตามสมควรเพื่อเพิ่มบรรยากาศ)
เชิญผู้เรียนร่วมงานสังสรรค์ แบ่งปันขนม เครื่องดื่ม สนทนาพาทีกันตามอัธยาศัย

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์
ครูพูดคุยกับผู้เรียนถึงบรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์
- บรรยากาศของงานเลี้ยงเป็นอย่างไร ?
- ผู้เรียนรู้สึกอย่างไร ?
- อยากให้มีบ่อยๆ และอยู่นานๆ หรือไม่ ? ทำไม ?
สรุป คนเราชอบความสุข อยากมีความสุข เมื่อมีแล้วก็อยากมีนานๆ เมื่อมีแล้วก็อยากมีอีก

ขั้นที่ 3  คำสอน
      
1. พระเป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อความสุข เราจึงนิยมส่งความสุขกันในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันคริสต์มาส วันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่ วันแต่งงาน ฯลฯ ความสุขที่เราส่งให้แก่กันและกันก็คือ ของให้มีความสุขทั้งกายและใจ ขอให้เปี่ยมด้วยจตุรพิธพรชัย ขอให้อายุยืนนาน ขอให้สดชื่นสมหวังตลอดกาล ฯลฯ ทั้งผู้ให้ก็มีความสุข ทั้งผู้รับก็มีความสุข

           เรายังหวังอยากจะให้โลกมีความสุขด้วย ให้มนุษย์รักใคร่ปรองดองกัน ให้มีสันติภาพถาวร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ฯลฯ

        2. แต่ความสุขที่ว่านี้ไม่จีรังยั่งยืน ไม่อิ่มใจมนุษย์ มนุษย์อยากจะสุขให้เต็มที่และตลอดไป จะหาได้ที่ไหน ? ก็ในสวรรค์เท่านั้น สวรรค์คืออะไร ? คือสภาพของผู้ที่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าในโลกนี้ และตายในศีลในพรของพระองค์จึงได้ไปร่วมสุขกับพระองค์และบรรดาผู้เลือกสรรตลอดนิรันดร

           สวรรค์จึงเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตที่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระเป็นเจ้า และจะอยู่ในสภาพเช่นนี้ตลอดไป พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนเรื่องสวรรค์อยู่บ่อยๆเช่นกัน ทรงเปรียบเทียบสวรรค์เป็น ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ เป็นไข่มุกที่มีราคา เป็นอวนจับปลา (เทียบ มธ. 13,44 – 48) เป็นงานวิวาห์ (เทียบ มธ. 22,2 และ 25,1 – 10) และพระองค์ยังตรัสโดยตรง เช่น “ในบ้านของพระบิดา (สวรรค์) ที่มีอยู่มากมาย เราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน แล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเรา” (ยน. 14,2 – 3) และ “มาเถิด ท่านผู้ได้รับพระพร จงมารับอาณาจักร (สวรรค์) ที่ได้เตรียมไว้สำหรับท่านตั้งแต่สร้างโลก” (มธ. 25,34)

        3. ความสุขในสวรรค์นั้นมากมายเหลือล้น สุดที่มนุษย์เราจะเข้าใจได้ นักบุญเปาโลได้เล่าถึงพระพรของพระเป็นเจ้าที่ทรงท่านขึ้นไปในสวรรค์ชั้นที่ 3 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านกล่าวว่า “ได้ยินเสียงที่ไพเราะที่อาจบรรยายเป็นภาษามนุษย์ได้ ได้เห็นสิ่งงดงามมากมายที่อธิบายไม่ถูก” (เทียบ 2 คร. 12,1 – 4) ที่แน่ๆ ก็คือในสวรรค์ทุกคนจะมีความสุขจนอิ่ม และจะสุขเช่นนี้ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย

           นักบุญเอากุสตินกล่าวว่า “พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้ามาสำหรับพระองค์ และข้าพเจ้าไม่มีวันจะพบความสุขได้นอกจากในพระองค์”

        4. สวรรค์เริ่มตั้งแต่ในโลกนี้ หมายความว่า เราเริ่มสร้างสมความสุขในสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้โดยกระทำคุณงามความดีต่างๆในชีวิตแต่ละวันในการทำความดีนั้นเราก็เกิดมีความสุขซึ่งเป็นผลของความดีที่กระทำเรื่อยไป มีคำกล่าวไว้ว่า “ต้นไม้เอียงไปทางไหน ก็จะล้มทางนั้น” การกระทำคุณงามความดีทุกวันเป็นการเอียงเข้าหาพระเป็นเจ้าอยู่เรื่อยๆ ในที่สุดเราก็จะล้มลงในอ้อมกอดของพระองค์อย่างไม่ต้องสงสัย การไปสวรรค์จึงไม่ใช่สิ่งยาก แต่สิ่งที่ท้าทายให้เราไขว่คว้ามาด้วยนำพักน้ำแรงของเรา โดยมีพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือพระองค์ตรัสว่า “พระหรรษทานของเรามีเพียงพอสำหรับเจ้า” (2 คร. 12,9)

 ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

 • ข้อควรจำ
  1. สวรรค์คือสภาพของผู้ที่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าในโลกนี้ และในโลกหน้าตลอดนิรันดร
  2. “พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้ามาสำหรับพระองค์ และข้าพเจ้าไม่มีวันจะพบความสุขได้นอกจากในพระองค์” (นักบุญเอากุสติน)
  3. สวรรค์เริ่มต้นในโลกนี้คือเราต้องหมั่นกระทำคุณงามความดีทุกวันเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติสำหรับสวรรค์
  4. “พระหรรษทานของเรามีเพียงพอสำหรับเจ้า” (2 คร. 12,9) หมายความว่า การไปสวรรค์นั้นไม่ยาก เพียงแต่ให้ราร่วมมือกับพระเป็นเจ้าเท่านั้น
 • กิจกรรรม  ครูเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า คือ ดอกไม้ เทียน พระแท่นพิธี กระบะทรายสำหรับปักเทียนจัดพิธีขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพร้อมกัน
  - เพลงเปิดพิธี
  - ครูกล่าวถึงความหมายของพิธีสั้นๆ
  - อ่านพระคัมภีร์ “สวรรค์ใหม่ โลกใหม่” (วว. 21,1 – 5)
  - ภาวนาขอบพระคุณ (ผู้เรียนภาวนาจากใจ)
  - เพลง “สวรรค์เป็นนิรันดร” (เนื้อเพลงอยู่ข้างล่าง) (ขณะเพลงนี้ ผู้เรียนนำเทียบไปปักถวายพระที่กระบะทราย)
  - แลกดอกไม่ระหว่างเพื่อน เป็นการอำลา
  - ครูให้โอวาทและอำนวยพรผู้เรียน
  - ร้อง ไชโย 3 ครั้ง เป็นการปิดพิธี

  เพลง “สวรรค์เป็นนิรันดร"
  1. สวรรค์เป็นนิรันดร สมพรยอดยิ่งสิ่งหวัง
      ใกล้พระเป็นเจ้าจีรัง ไหลหลั่งเริงรื่นชื่นบาน

  รับ สวรรค์ สวรรค์ สวรรค์เป็นนิรันดร
       สวรรค์ สวรรค์ สวรรค์เป็นนิรันดร

  2. สวรรค์เป็นนิรันดร ถาวรคือแดนแสนหวาน
      สิ้นทุกข์สุขสำราญ สถานเมืองแมนแดนปอง (รับ)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์