ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่  34 พระนางมารีอา

จุดมุ่งหมาย     ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของพระนางมารีอาในชีวิตคริสตชน ภารกิจอันสูงส่งที่พระเป็นเจ้าประทานให้ และยึดพระนางเป็นแบบอย่างและที่พึ่ง

ขั้นที่ 1  กิจกรรม       จัดวันฉลองแม่พระต่อไปนี้ให้ถูกต้องตาลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก ให้ใส่ 1......ฯลฯ

วันฉลอง

ลำดับที่

แม่พระรับสาร                            ...................

แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร         ...................

แม่พระบังเกิด                            ...................

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์        ...................

แม่พระเสด็จไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธ  ..................

แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร   ..................

แม่พระปฏิสนธินิรมล                    ..................

แม่พระราชินีแห่งสากลโลก            ..................

แม่พระบังเกิดพระกุมาร                 ..................

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

ครูเฉลย
1. แม่พระปฏิสนธินิรมล 2. แม่พระบังเกิด
3. แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 4. แม่พระรับสาร
5. แม่พระเสด็จไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธ 6. แม่พระบังเกิดพระกุมาร
7. แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 8. แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
9. แม่พระราชินีแห่งสากลโลก

สรุป    วันฉลองแม่พระมีอยู่หลายวันในรอบปี จะเป็นรองก็เฉพาะวันฉลองพระเยซูคริสต์เท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะแม่พระได้มีส่วนร่วมในการไถ่กู้ของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันปฏิสนธิจนถึงวันรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จึงนับได้ว่าพระนางเป็นผู้มีพระคุณต่อมนุษย์อย่างใหญ่หลวง

ขั้นที่ 3  คำสอน
           
1. เราคริสตชนคาทอลิกมีความเคารพนับถือ รัก และศรัทธาต่อแม่พระมาช้านานนับตั้งแต่เริ่มแรกของพระศาสนจักร ดังจะเห็นได้จากภาพวาดที่เก่าแก่ สักการสถานสำคัญๆในอดีตที่ยกถวายเป็นเกียรติแด่แม่พระ และการประชุมสังคายนาครั้งแรกๆจะมีกำหนดข้อความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระ และส่งเสริมความศรัทธาพิเศษต่อแม่พระอยู่เสมอ แม้กระทั่งพี่น้องคริสตชนที่แตกแยกออกไปบางนิกายก็ยังเคารพนับถือแม่พระอยู่เช่นเดียวกับเราคาทอลิกกับเราคาทอลิกก็มี เช่น คริสตชนออร์ธอด็อกซ์ คริสตชนอังกลีกัน เป็นต้น

            2. เราเคารพนับถือแม่พระในฐานะที่พระนางเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจเป็นแบบอย่างของมนุษย์คู่แรกที่พระเป็นเจ้าทรงสร้าง และได้ดำเนินเดินตามพระบัญชาและแผนการของพระเป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่มีที่ติ พระนางจึงเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆสมจะได้รับการยกย่องสรรเสริญและเทิดทูลให้เป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลาย ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยในการเสนอคำวิงวอนเพื่อเราทั้งหลายต่อพระเป็นเจ้าอีกด้วย
ความเคารพนับถือต่อแม่พระมิได้เป็นการลดพระเกียรติของพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้แต่องค์เดียวของมนุษย์ชาติ แต่กลับเป็นการเพิ่มพระเกียรติมงคลแด่พระองค์ เพราะเมื่อเราเคารพนับถือแม่พระซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์ เราก็เคารพนับถือพระองค์เอง

           3. แม่พระได้ประกอบภารกิจที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จไปด้วยดีทุกประการ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเรียกร้องความทุกข์ยากลำบากและความเสียสละอย่างสูงก็ตาม เช่น การน้อมรับเป็นแม่ของพระผู้ไถ่ทั้งๆที่ยังคงเป็นพรหมจารีอยู่ การให้กำเนิดเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนพระกุมารเยซูอย่างดี การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และภารกิจของพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิด และสุดท้ายการร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์ในมหาทรมาน และการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ซึ่งเป็นสุดยอดของการไถ่กู้มนุษย์ชาติ
สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวทั้งหมดคือ ความเชื่อ แม่พระเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อเหนือมหาบุรุษอับราฮัม พระวรสารกล่าวว่าพระนาง “ไม่เข้าใจถ้อยคำที่พระกุมารกล่าวแก่ท่าน....ท่านจึงเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจ” (ลก. 3,50 – 51) เพราะความเชื่อนี่แหละแม่พระจึงเหมาะสมที่จะเป็นแม่ของมนุษย์ชาติ

           4. พระเยซูคริสต์จึงทรงแต่งตั้งแม่พระให้เป็นแม่ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการขณะที่พระองค์กำลังถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขน “พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาของพระองค์และศิษย์ที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้ๆกัน พระองค์จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่ลูกของแม่” (ยน. 19,26 – 27)
               ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่พระก็รับหน้าที่เป็นแม่ของเราอย่างสมบูรณ์ และพระนางก็กระทำหน้าที่แม่ของเราเหมือนที่เคยเป็นแม่ของพระเยซูคริสต์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง คือ รัก ห่วงใย เฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด คอยแนะนำช่วยเหลือ และเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อเราอยู่เสมอ จนกระทั่งบางครั้งแม่พระถึงกับแสดงความรักและห่วงใยนี้ออกมาโดยประจักษ์มาสนทนาสั่งสอนมนุษย์เป็นกรณีพิเศษ เช่น ที่เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส และที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เป็นต้น

           5. พระศาสนจักรคาทอลิกส่งเสริมให้คริสตชนแสดงความศรัทธาต่อพระแม่ เพราะความศรัทธาดังกล่าวมีผลต่อการเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชนเป็นอย่างมาก ดังจะพบได้ในกฎหมายของพระศาสนจักรต่อไปนี้ “เพื่อเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระเป็นเจ้า พระศาสนจักรจึงส่งเสริมให้สัตบุรุษมีความศรัทธาพิเศษเยี่ยงบุตรต่อพระนางพรหมจารีมารีอา พระชนนีของพระเป็นเจ้าซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ของมนุษย์ชาติ” (กฎหมายของพระศาสนจักร มาตรา 1186)
ความศรัทธาต่อแม่พระที่พระศานจักรรับรองมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น วันฉลองต่างๆของแม่พระ พิธีแสดงความศรัทธาต่อแม่พระ เช่น พิธีนพวาร พิธีแห่รูปแม่พระ พิธีเคารพรูปแม่พระ กิจศรัทธาต่อแม่พระ เช่น การสวดสายประคำ การสวดบทเร้าวิงสอน การขับร้อง การประดิษฐานรูปแม่พระไว้ในบ้าน หรืออาคาร สถานที่ การแขวง แต่ความศรัทธาที่พระศาสนจักรมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือ ความศรัทธาจากส่วนลึกของจิตใจ นั่นก็คือ ความศรัทธาที่เกิดจากความเชื่อและส่งผลออกมาทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความจริงตามแผนการความรอดของพระเป็นเจ้า หรือพูดสั่นๆก็คือความศรัทธาที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นตามแบบอย่างของแม่พระ เป็นต้นในเรื่อความรัก ความอ่อนน้อมเชื่อฟัง

 ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

 • ข้อควรจำ
  1. แม่พระมีบทสำคัญในการไถ่กู้มนุษย์ชาติร่วมกับพระเยซูคริสต์
  2. แม่พระเปี่ยมด้วยความเชื่อ จึงเป็นผู้เหมาะสมที่จะเป็นแม่ของมนุษย์ชาติเหมือนกับมหาบุรุษอับาฮัม
  3. ความศรัทธาต่อแม่พระมีผลต่อการสร้างเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชนมาก
  4. ความศรัทธาต่อแม่พระมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญที่สุดคือความศรัทธาที่เกิดจากส่วนลึกของจิตใจ
 • กิจกรรม

  ทำพิธีแสดงความเคารพต่อแม่พระ
  - เตรียมสถานที่ รูปแม่พระ เทียน ดอกไม้
  - แห่รูปแม่พระมาประดิษฐานไว้ ณ ที่ที่จัดเตรียมไว้ ร้องเพลงแม่พระขณะแห่
  - จุดเทียน
  - ภาวนาอิสระ
  - ถวายช่อดอกไม้ ร้องเพลง “ถวายช่อดอกไม้”

  ถวายช่อดอกไม้
  1. มาพวกเราคริสต์ตังให้พร้อมหน้า แต่มาลาช่อดอกไม้ให้หลากสี น้อมถวายแม่มารีเลิศสตรีวิไล
  รับ โอพระมารดาแม่รักมารี ขอแม่ยินดรรับช่อดอกไม้ ลูกน้อมถวายด้วยใจชื่นบาน
  2. ช่อดอกไม้หลายสีปะปนกัน เป็นของขวัญลูกเอามาถวายแม่ ไม่งามไม่สมแท้ขอแม่รับเอาเทอญ
  3. ช่อดอกไม้หลายสีก็ดีอยู่ แต่ยังสู้หัวใจงามนั้นไม่ได้ เราจงนำถวายให้มารดามารีอา
  4. แม่บอกว่าถ้าเป็นลูกแม่จริง ให้ละทิ้งสิ่งทางชั่วบาปมัวหมอง ตั้งใจรักษาครองคริสตังแท้ให้แน่นอน
  5. ช่อดอกไม้นำถวายหมายความรัก ลูกสมัครรักพระแม่แน่เต็มใจ แต่ยังขอแม่ช่วยเพิ่มให้ทุกวันคืน
  6. ขอแม่ช่วยอวยพรเป็นประจำ ช่วยชูค้ำกำลังลูกทุกวันคืน ลูกจึงจะได้ขึ้นสู้สวรรค์นิรันดร

  - ครูให้โอวาทสั้นๆ
  - เพลงปิดพิธี “ใครรักเท่าแม่"

  ใครรักเท่าแม่
  1. แม่รักลูกยิ่งสิ่งใด ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปรารถนา ชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลา ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย
  2. โอ้แม่มารียอดสตรีเหนือใครทั้งปวง พระแม่ทรงเป็นห่วงเหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ แม้มีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก ไม่ผันแปลโอ้พระแม่คอยช่วยเรา
  3. โอ้แม่มารีราชินีของชาวคริสตัง พระแม่เป็นพลังหนุนนำให้ลูกทำดี จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแม่มารี ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย
  4. แม่ขอให้ลูกอย่าทำความชั่ว บาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มัน อย่าหนีจงสู้สุดชีวัน แม่เป็นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์