ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่  25 ศีลมหาสนิท

จุดมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในความรักของพระเยซูคริสต์ที่ทรงตั้งศีลมหาสนิท เข้าใจความหมายและคุณค่าอันสูงส่ง และเข้าพึ่งศีลนี้ด้วยความยินดี

ขั้นที่ 1  กิจกรรม
        ครูนำภาพ “การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย” มาแสดงให้ผู้เรียนดู
        เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างย่อๆ (พระวรสาร มธ. 26,17 – 29/ มก. 14,12 – 26/ ลก. 22,7 – 20)
        ใครเป็นใครกันบ้างในภาพนี้ ?

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

ครูถามผู้เรียนว่า
- ทำไมจึงเรียก “อาหารค่ำมื้อสุดท้าย” ?
- ปัจจุบันตกตรงกับอะไร ?
- มีอะไรสำคัญเกิดขึ้นในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย ? อย่างไร ?
- ทำไมจึงว่าสำคัญ ?

สรุป     ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงกำหนดให้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในมิสซา

ขั้นที่ 3  คำสอน

       1. ศีลมหาสนิทคือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น เพื่อประทานพระกายและพะโลหิตของพระองค์เป็นบูชาไถ่โทษบาปต่อพระบิดา และเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณมนุษย์
       2. พระเยซูคริสต์ทรงใช้ปังและเหล้าองุ่นเป็นเครื่องหมายถึงพระกายและพระโลหิตของพระองค์ โดยขณะที่รับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายนั้น พระองค์ทรงหยิบปังขึ้นมา ขอบพระคุณพระบิดา บิออกแล้วยื่นให้ให้สานุศิษย์ตรัสว่า “รับเอานี่ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน” แล้วพระองค์ก็ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นมา ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ยื่นให้สานุศิษย์ตรัสว่า “รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน นี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยง โลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อยกบาปสำหรับท่านมนุษย์และทั้งหลาย” (บทขอบพระคุณที่ 2) ปังและเหล้าองุ่นก็กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ด้วยประการฉะนี้
       3. พระวาจาที่ว่า “โลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อยกบาปสำหรับท่านมนุษย์และทั้งหลาย” แสดงถึงศีลมหาสนิทในรูปแบบของการบูชาชดเชยบาปต่อพระบิดา บาปของเรามนุษย์จึงได้รับการอภัยเพราะเห็นแก่การบูชาของพระเยซูคริสต์นี้ และพระวาจาที่ว่า “รับเอานี่ไปกินให้ทั่วกัน”.......”รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน” ก็แสดงถึงศีลมหาสนิทในรูปแบบกินเลี้ยงนิรันดรในสวรรค์
       4. “ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการที่คนหนึ่งจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน. 15,13) และพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำดังกล่าวโดยทรงสมัครพระทัยสิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย ศีลมหาสนิทจึงได้ชื่อว่าเป็นศีลแห่งความรัก เพราะโดยการสิ้นพระชนม์นั้นพระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบพระกายและพระโลหิตเป็นบูชาและเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเรา และยังทรงรื้อฟื้นเหตุการณ์นี้อยู่ทุกวันในมิสซา ฉะนั้นทุกครั้งที่เรามาร่วมมิสซาและรับศีลมหาสนิทก็เท่ากับเรารื้อฟื้นความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรานั่นเอง เราจึงควรมาด้วยความรักความยินดี และชวนคนอื่นๆอีกหลายคนมาด้วย
       5. ศีลมหาสนิทจะเกิดผล คือเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณให้เติบโตแข็งแรง ก็ต่อเมื่อเรามารับด้วยการเตรียมตัวอย่างพรักพร้อมซึ่งได้แก่การมีจิตใจใสสะอาดอยู่ในสถานะพระหรรษทาน การมีเจตนาและความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเยซูคริสต์โดยทางศีลมหาสนิทนี้ หรือพูดสั้นๆ ก็คือการมารับศีลมหาสนิทด้วยใจรักอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้น
ผลของศีลมหาสนิทก็คือความใกล้ชิดสนิทแนบแน่นกับพระเป็นเจ้าสมชื่อว่า ศีลมหาสนิท ทั้งนี้ก็เพราะพระกายและพระโลหิตที่เรารับนั้นซึมซาบเข้าไปในชีวิตจิตใจของเรา ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตจิตใจเราให้กลายเป็นชีวิตของพระเจ้ายิ่งทียิ่งมากขึ้น
       6. พระศาสนจักรให้ความสำคัญแก่ศีลมหาสนิทมากเป็นพิเศษ นอกจากพิธีมิสซาแล้ว ยังมีพิธีอื่นๆอีกที่ช่วยส่งเสริมความรัก ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท พิธีตั้งศีล เฝ้าศีล แห่ศีล ฯลฯ พระศาสนจักรยังกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับศีลมหาสนิทไว้ด้วย เช่น ให้รับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา (พระบัญญัติของพระศาสนจักร ประการที่ 3) ต้องอดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ชม. ก่อนรับศีล ยกเว้นน้ำ เป็นต้น เจตนาของพระศาสนจักรก็เพื่อให้ความเคารพอันควรแก่ศีลมหาสนิท และส่งเสริมให้คริสตชนไปรับศีลมหาสนิทกันบ่อยๆ อันจะยังหระโยชน์มหาศาลแก่วิญญาณ

ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

 • ข้อควรจำ
  1. ศีลหมาสนิทคือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้นเพื่อประทานพระกายและพระโลหิตของพระองค์เป็นบูชาใช้โทษบาปต่อบิดา และเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณมนุษย์
  2. “ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่กว่าการการที่คนหนึ่งยอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน. 15,13)
  3. ศีลมหาสนิทเป็นการรื้อฟื้นการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อชาวเราบนไม้กางเขนโดยผ่านทางพิธีบูชามิสซา
  4. ศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งความรัก เราจึงเข้ามารับศีลนี้ด้วยความรัก
  5. ผลของศีลมหาสนิทคือ ความสนิทแนบแน่นกับพระเป็นเจ้าในชีวิตหน้า
 • กิจกรรม นำผู้เรียนไปเฝ้าศีลมหาสนิทในวัด

     การบ้าน ตั้งใจไปร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ รับศีลมหาสนิทด้วยใจศรัทธาทุกครั้ง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์