ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 5  พระเยซูคริสต์ทรงประกอบภารกิจของพระบิดา

จุดมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาภารกิจต่างๆ  ของพระเยซูคริสต์  และเรียนรู้ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่

ขั้นที่ 1  กิจกรรม

แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละประมาณ  4 – 5  คน  แจกพระวรสารให้กลุ่มละหนึ่งเล่ม  (หรือมากกว่าถ้ามีพอ)  แจกใบรายการ  “ภารกิจของพระเยซูคริสต์”  ให้ผู้เรียนคนละ  1  แผ่น  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันใส่ชื่อสถานที่ที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำภารกิจนั้นๆ โดยค้นหาจากพระวรสาร

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

เฉลย     1.  คานา    2.  คาเปอร์นาอุม    3.  ทะเลสาบเยนเนซาเรท    4.  เยรูซาเลม    5.  นาอิน    6.  เกราชา  7.พระวิหารกรุงเยรูซาเลม    8.  ทะเลกาลิลี    9.  เบธไซดา    10.  โกละโกธา    11.  เยรีโค    12.  เบธานี  13.ภูเขามะกอกเทศ    14.  เยรีโค    15.  ทะเลทิเบเรียส

สรุป     ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจของพระเยซูคริสต์  นักบุญยอห์น  อัครสาวก  กล่าวว่า  “มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ  ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง  ข้าพเจ้าคาดว่าแม้โลกทั้งหมดก็คงไม่พอจะเก็บหนังสือที่เขียนนั้น”  (ยน. 21,25)


ขั้นที่ 3  คำสอน

  1.  พระคริสต์ตรัสว่า  “คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบหรือว่าลูกจะต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดา  ?”  (ลก. 2,49)  พระประสงค์ของพระบิดาก็คือภารกิจต่างๆ  ที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำนี่แหละ  เราจะสังเกตเห็นว่าภารกิจเหล่านี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือ  แสดงให้เห็นว่าพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงรักและห่วงใยมนุษย์  พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่มาเพื่อไถ่กู้มนุษย์ตามที่ทรงสัญญาไว้จริงๆ  และมนุษย์จะรอดพ้นจากบาปก็ต่อเมื่อยอมรับพระเยซูคริสต์และประพฤติตามแบบอย่างของพระองค์ 
  2. “เราได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านแล้ว  เพื่อท่านจะได้ทำเหมือนดังที่เราทำต่อพวกท่าน”  (ยน. 13,15)  นี่คือพระวาจาของพระเยซูคริสต์  แบบอย่างนั่นก็คือ  “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นเถิด”  (ยน. 13,34)  พระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่างลายอย่างไว้ให้เราปฏิบัติตาม  เช่น  ความสุภาพถ่อมตน  ความยากจน  ความนอบน้อมเชื่อฟัง  ฯลฯ  แต่แบบอย่างที่เลิศประเสริฐศรีและเป็นแม่แบบของทุกสิ่งก็คือความรัก
  3. พระเยซูคริสต์ทรงรักพระเป็นเจ้าพระบิดาก่อนอื่นหมด  และพระองค์ทรงแสดงความรักนี้โดยปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาอยู่เสมอ  พระองค์ตรัสว่า  “อาหารของเราคือทำตมน้ำพระทัยพระบิดา”  (ยน. 4,34)  ภารกิจต่างๆรวมทั้งอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำนั้นพระองค์ทรงยืนยันเสมอว่าไม่ใช่เป็นของพระองค์  แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มา  “งานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จนั้นคือ  งานที่เรากำลังทำอยู่ย่อมเป็นพยานให้แก่เราได้ว่าพระบิดาทรงใช้เรามา  และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นพระองค์เองก็เป็นพยานให้แก่เรา”  (ยน. 5,36 – 37)  โดยเฉพาะภารกิจสุดท้ายของพระองค์  คือการรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น  พระองค์ทรงถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระดาที่จะต้องทำให้สำเร็จให้จนได้  แม้จะรู้สึกหวั่นไหวเพราะธรรมชาติของมนุษย์ของพระองค์ก็ตาม  พระองค์อธิษฐานต่อพระบิดาในสวนมะกอกว่า  “แต่อย่าให้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าพเจ้าเลย  ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของท่านเถิด”  (มธ. 26,39)  แล้วพระองค์ทรงน้อมรับการทรมานและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยความยินดี
  4. พระเยซูคริสต์ทรงรักมนุษย์ทั้งหลาย  พร้อมๆกับที่พระองค์ทรงกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดานั้น  ภารกิจของพระองค์ล้วนเป็นไปเพื่อความสุขและความรอดของมนุษย์ทั้งสิ้น  ทรงรักษาโรค  อภัยบาป  ทำอัศจรรย์  เลี้ยงดู  สั่งสอน  ปกป้อง  อวยพร  ฯลฯ  พระองค์เสด็จไปที่ไหนบารมีของพระองค์ก็แผ่ไปถึงทุกคนที่นั้น  ต่อไปนี้เป็นคำยืนยันได้ดี  “พอตกเวลาเย็น  คนทั้งหลายคนต่างพากันหิ้วคนเจ็บ  คนป่วย  คนมีผีสิงมาหาพระเยซูคริสต์  และคนทั้งเมืองก็แตกตื่นพากันมาแออัดยัดเยียดอยู่หน้าประตูบ้านที่พระองค์ประทับอยู่  พระเยซูคริสต์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน  และทรงขับผีออกจากคนที่มันสิงอยู่หลายคน”  (มก. 1,32 – 34)  และ  “พระเยซูคริสต์เสด็จดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบ  ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของพวกเขา  ประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของประชาชนให้หาย  และเมื่อทอดพระเนตรเห็นประชาชนเหล่านั้นก็ทรงสงสารพวกเขาเพราะถูกรังควานและไร้ที่พึ่ง  ดุจฝูงแกะไม่มีชุมพาบาล”  (มธ. 9,35 – 36)  เป็นภาพที่น่าประทับใจและสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง  และสามารถสื่อความยิ่งใหญ่ของความรักของพระองค์ได้ดียิ่งกว่าคำบรรยายใดๆ


ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

ข้อควรจำ

  1. พระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่างหลายอย่างไว้ให้เราปฏิบัติตาม  แต่แบบอย่างที่ดีเลิศประเสริฐศรีและเป็น   แม่แบบของทุกสิ่งก็คือความรัก
  2.   พระเยซูคริสต์ทรงรักพระเป็นเจ้าพระบิดา  พระองค์ทรงกระทำตามน้ำพระทัยพระบิดาเสมอ
  3.   พระเยซูคริสต์ทรงรักมนุษย์ทั้งหลาย  พระองค์ทรงรักษาโรค  อภัยบาป  ทำอัศจรรย์  เลี้ยงดู  สั่งสอน ปกป้อง  อวยพร  และยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อมนุษย์
  4. “เราได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านแล้ว  เพื่อให้ท่านทำตาม  คือ  เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นเถิด”  (ยน. 13,15  และ  34)

ข.   กิจกรรม     แจกกระดาษโปสเตอร์ให้ผู้เรียนกลุ่มเดิมกลุ่มละ  1  แผ่นพร้อมสีเมจิก

          ให้ทำตารางบันทึกกิจการดีที่สมาชิกในกลุ่มได้ทำต่อผู้อื่นตลอด  1  สัปดาห์

           ติดตารางดังกล่าวไว้ในห้องเรียน  และเมื่อสมาชิกกลุ่มใดทำความดีอะไรต่อผู้อื่น  ก็เอารูปหัวใจมาติดในช่องตารางวันนั้นของกลุ่ม

            เมื่อครบ  1  สัปดาห์แล้ว  ให้รวบรวมผลนำถวายแด่พระเป็นเจ้าในมิสซาหรือในพระวจนพิธีกรรม  ควรจะมีรางวัลเล็กๆ  น้อยๆ  สำหรับทุกๆ กลุ่มด้วย

ภารกิจของพระเยซูคริสต์

 

กิจการที่ทรงกระทำ

สถานที่

พระวรสาร

1.เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น

ยน. 2,1 - 11

2.รักษาบ่าวของนายร้อยให้หาย

มธ. 8,5 – 13

3.จับปลาอย่างมหัศจรรย์

ลก. 5,5 – 11

4.รักษาโรคที่สระน้ำ

ยน. 5,1 – 9

5.ปลุกลูกชายของหญิงม่ายให้ฟื้นคืนชีพ

ลก. 7,11 – 17

6.ขับไล่ปีศาจสิงคนคนหนึ่ง

มก. 5,1 – 13

7.ขับไล่พ่อค้า

มก. 11,15 – 19

8.เรียกสาวก  4  คนแรก

มธ. 4,18 – 22

9. รักษาคนตาบอดคนหนึ่ง

มก. 8,22 – 26

10.ถูกตรึงกางเขน

มก. 15,21 – 27

11.เรียกศักเคียส

ลก. 19,1 – 10

12.ปลุกลาซารัสให้ฟื้นคืนชีพ

ยน. 11,1 – 44

13.เป็นทุกข์จนเหงื่อเป็นโลหิต

ลก. 22,39 – 46

14. รักษาคนตาบอด

ลก. 18,35 – 43

15.ประจักษ์แก่สาวก  7  คน

ยน. 21,1 - 14

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์