ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 2 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จุดมุ่งหมาย   เพื่อให้ผู้เรียนมองพระเป็นเจ้าในมุมมอมใหม่  คือ  ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงพระทัยดี  และอยากใกล้ชิดพระองค์เหมือนลูกกับบิดา

ขั้นที่ 1  กิจกรรม

แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5 – 6  คน

ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันจัดงานวันพ่อ  รายละเอียดของงานมีอะไรบ้างให้แล้วแต่กลุ่มจะตกลงกัน

เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงทีละกลุ่ม  โดยสมมุติให้คนหนึ่งเป็นพ่อ  ที่เหลือเป็นลูก

หากมีเวลาไม่พอจะจับฉลากเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

ครูถามผู้เรียนว่า

ทำไมจึงจัดงานวันพ่อให้พ่อ  ?

พ่อมีความสำคัญอย่างไร  ?

พ่อจะรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกจัดงานวันพ่อให้  ?

สรุป   พ่อมีความสำคัญต่อลูกมาก  พอได้ยินคำว่าพ่อเราก็รู้สึกอบอุ่น  ปลอดภัย  เพราะโดยธรรมชาติแล้วพ่อเป็นหลักของ    ครอบครัว  เป็นผู้ปกป้องคุ้มภัยให้ครอบครัว  เราเรียกพ่อว่า  “พ่อบังเกิดเกล้า”

ขั้นที่ 3  คำสอน

          พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าจะเสนอภาพพระเจ้าที่ค่อนข้างเน้นหนักไปทางพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์  ทรงความยุติธรรม  ทรงอำนาจ  ทรงให้รางวัลคนดีทรงลงโทษคนชั่ว  ชาวอิสราแอลจึงยำเกรงพระเป็นเจ้ามาก  ไม่กล้าเอ่ยชื่อพระองค์  ไม่กล้าพูดกับพระองค์โดยตรง  ต้องพูดผ่านทางประกาศก  เช่นโมเสส  เป็นต้น  ไม่กล้ามองดูพระองค์เพราะเกรงว่าถ้าเห็นพระองค์แล้วจะต้องตาย

           แต่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่  พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า  พระเป็นเจ้าทรงเป็นบิดาผู้พระทัยดี  เปี่ยมด้วยความรัก  มนุษย์ทุกคนคือลูกของพระองค์ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “มีพ่อคนไหนบ้างที่จะก้อนหินให้ลูกเมื่อลูกขอขนมปังหรือจะเอางูให้ลูกเมื่อลูกขอปลา............ในเมื่อพ่อ  (ที่เป็นมนุษย์)  ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก  แล้วสาอะไรกับพระเป็นเจ้า  พระบิดาของท่านในสวรรค์  พระองค์มิยิ่งให้ของดีๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์ดอกรึ  ?”  (มธ. 7,9 -11)

           พระเยซูคริสต์ยังทรงแสดงว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงพระทัยดีโดยเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่อง  “ลูกล้างผลาญ”  ให้ฟังว่า  “เมื่อลูกล้างผลาญเดินมาแต่ไกล  บิดาแลเห็นก็มีความเมตตา  จึงวิ่งออกไปสวมกอด......แล้วสั่งคนใช้ว่ารีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้ลูกของเรา  ไปเอาแหวนมาสวมนิ้วมือให้  แล้วไปเอาลูกวัวตัวอ้วนๆ มาฆ่าเลี้ยงฉลองกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด  เพราะลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีก  หายไปแล้วแต่กลับได้พบกันอีก”  (ลก. 15,20 – 24)  ภาพนี้ค่อยๆเปิดเผยพระธรรมชาติแท้ของพระเป็นเจ้าออกมาให้เราเห็น  คือ  “พระเป็นเจ้าทรงเป็นความรัก”  (1  ยน. 4,8)

           พระเยซูคริสต์จึงทรงสอนเราให้รักพระเป็นเจ้าว่า  “จงรักรพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจของท่าน  ด้วยสุดความคิด  และด้วยสุดกำลังของท่าน”  (มก. 12,30)  นี่คือพระบัญญัติเอกและเป็นพระบัญญัติแม่ของพระบัญญัติอื่นๆทั้งหมด  พระเยซูคริสต์ทรงสอนบทภาวนาใหม่ให้เราใช้สวดต่อพระเป็นเจ้า  “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย  พระองค์สถิตในสวรรค์  พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ  พระอาณาจักรจงมาถึง  น้ำพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์..........”  เป็นบทภาวนาของลูกต่อพระบิดาในสวรรค์  แล้วพระบิดาจะมิทรงฟังและโปรดตามที่เราขอหรือ  ?

           เมื่อพระเป็นเจ้าทรงเป็นบิดา  เราทุกคนก็เป็นลูกของพระองค์  เรารักพ่อของเราอย่างไรเราก็ต้องแสดงความรักพระเป็นเจ้าอย่างนั้น  ในชีวิตจริงของเราเราช่วยพ่อของเราทำงาน  เราปรนนิบัติพ่อของเรา  เช่น  หาน้ำมาให้ดื่ม  หยิบเสื้อผ้ามาให้ใส่  ช่วยพัดให้คลายร้อน  ช่วยบีบนวดให้คลายเมื่อย  ช่วยเป็นเพื่อนคุยกันให้หายเหงา  ฯลฯ  เราจงทำกับพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราเช่นเดียวกัน  คือปรนนิบัติ  เช่น  ไปวัดร่วมมิสซา  ทำบุญให้ทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  คุยกับพระองค์  โดยการสวดภาวนา  เป็นต้น

ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

ข้อควรทำ   1.  ในเมื่อพ่อที่เป็นมนุษย์ยังรู้จักรให้ของดีๆ แก่ลูก  แล้วสาอะไรกับกับบิดาของท่านในสวรรค์  พระองค์มิยิ่งให้ของดีๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์ดอกรึ  ?  “(มธ. 7,11)
                 2.  “พระเป็นเจ้าทรงเป็นความรัก”  (1 ยน. 4,8)
                 3.  เราแสดงความรักต่อพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราโดยถือตามพระบัญญัติ  เช่น  ไปวัดร่วมมิสซา  ทำบุญทำทาน  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  คุยกับพระองค์ด้วยการสวดภาวนา

กิจกรรม       ร้องเพลง  “ข้าแต่พระพระบิดา”                                                                                                                                    

                         ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

                          พระองค์สถิตในสวรรค์

                          พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

                          พระอาณาจักรจงมาถึง

                          ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย

                           ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

                                      ขอประทานอาหารประจำวัน

                                       แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

                                       โปรดยกโทษข้าพระเจ้า

                                       เหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น

                                       อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกประจญ

                                        แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย อาแมน.

       ไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์โดยชวนเพื่อนๆ ไปด้วย

การบ้าน     ประดิษฐ์อักษร  “พระบิดา”  ตัวใหญ่ๆ  ระบายสีให้สวยงาม

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์