ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

youcat 70 พระเจ้าทรงดึงเราออกจากวังวนของความชั่วร้ายอย่างไร

📍พระเจ้าทรงดึงเราออกจากวังวนของความชั่วร้ายอย่างไร?

YOUCAT 70 บอกเราว่า ....
💜 พระเจ้ามิได้พอพระทัยเฝ้าดูมนุษย์ค่อย​ ๆ ทำลายตนเองและโลกรอบตัวเขา อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของบาปแต่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดพ้น และพระผู้ไถ่กู้มาให้เรา พระองค์ผู้ทรงช่วงชิงเราออกจากอำนาจของบาป (CCC 410-412, 420-421)

💜 “ไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้” คำกล่าวเช่นนี้จากประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ถูกต้องอีกต่อไป... ที่ใดก็ตามที่มนุษย์หลงไปเพราะบาปของเขา พระเจ้า พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาให้

💜 ผลของบาปคือความตาย(เทียบ รม. 3:23) อย่างไรก็ตาม​ ผลอีกประการหนึ่งของบาป คือ พระเจ้าเสด็จมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามนุษย์ พระองค์ทรงส่งพระเยซูเจ้ามาเป็นเพื่อนและพระผู้ไถ่กูเรา

💜 ดังนั้น บาปกำเนิดอาจเรียกได้ว่าเป็นfelix culpa (ความผิดที่โชคดี) “โอ ความผิดที่มีความสุขซึ่งทำให้เราได้รับพระผู้ไถ่กู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง” (พิธีกรรมในวันตื่นเฝ้าวันปัสกา)

💜 “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา เราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียว” (ยน. 1:14)

เนื้อหาและบทเรียน