ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมพระคริสตเจ้าจึงทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขา ?

📍 ทำไมพระคริสตเจ้าจึงทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขา ?

YOUCAT 93 บอกเราว่า ....💜.พระบิดาทรงปรารถนาที่จะเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ในพระบุตรของพระองค์ แม้ในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงมีพระชนมชีพอยู่ในโลกนี้

💜 การแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้บรรดาสานุศิษย์เข้าใจถึงการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ในภายหลัง (CCC554-556, 568)

📒.พระวรสารสามเล่ม...เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์บนภูเขา โดยพระองค์ทรงเริ่มเปล่งประกายแสง (คือการแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์) ต่อสายตาบรรดาศิษย์ของพระองค์เสียงของพระบิดาเจ้าสวรรค์ตรัสเรียกพระเยซูเจ้าว่าเป็น“บุตรสุดที่รัก” ของพระองค์

💜.เปโตรต้องการที่จะ“สร้างพลับพลาขึ้นสามหลัง” เพื่อยืดเวลาออกไป แต่พระเยซูเจ้าทรงอยู่บนหนทางที่นำไปสู่ความทุกข์ทรมาน การเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
จึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ศิษย์ของพระองค์เข้มแข็งขึ้น

💜พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า“บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย เขาจะประหารชีวิตพระองค์ แต่เมื่อถูกประหารแล้ว ในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ” (มธ. 9:31ข)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์