ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์” หมายวามว่าอย่างไร ?

📍“การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์” หมายวามว่าอย่างไร ?

YOUCAT 83 บอกเราว่า….
💟 พระศาสนจักรเชื่อว่า ณ ชั่วขณะแรกแห่งการปฏิสนธิของพระนางพรหมจารีย์ อาศัยพระหรรษทานและการโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ และเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงช่วยมนุษยชาติให้รอด พระนางได้รับการพิทักษ์รักษาไว้ให้พ้นจากมลทินแห่งบาปกำเนิด (พระสัจธรรมของปี 1854 ) (CCC 487-492 508)

💟 ความเชื่อในเรื่องการปฏิสนธินิรมลมีมาตั้งแต่เริ่มต้นพระศาสนจักร ในปัจจุบันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งที่จริงแล้วการปฏิสนธินิรมล คือ การที่พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาพระนางมารีย์ให้พ้นจากบาปกำเนิดตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธินิรมลของพระเยซูเจ้าในครรภ์ของพระนางมารีย์ ความเชื่อนี้มิได้ลดคุณค่าเรื่องเพศในคริสต์ศาสนาประหนึ่งว่าสามีและภรรยา “ถูกทำให้ด่างพร้อย” หากพวกเขาให้กำเนิดบุตร

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์