ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความรัก คืออะไร ?
📍ความรัก คืออะไร ?

        YOUCAT 309 บอกเราว่า….ความรักคืออานุภาพ ที่พระเจ้าทรงรักเราก่อน ดังนั้น เราจึงถวายตัวเราเองแด่พระเจ้าเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และยอมรับเพื่อนมนุษย์เหมือนยอมรับตนเองเพื่อเห็นแก่พระองค์ ด้วยความจริงใจและปราศจากข้อแม้ใด ๆ (1822-1829, 1844)

💟 พระเยซูเจ้าทรงวางความรักไว้เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่าง แต่พระองค์มิได้ทรงทำลายกฎเกณฑ์เหล่านั้น

💟 นักบุญออกัสติน กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า “จงรักและกระทำสิ่งที่ท่านปรารถนา” ซึ่งมิใช่เรื่องที่ง่ายนัก ด้วยเหตุนี้ความรักจึงเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นพลังซึ่งบันดาลให้เกิดคุณธรรมอื่น ๆ และเติมเต็มชีวิตพระให้แก่คุณธรรมเหล่านั้น

💟 ถ้าข้าพเจ้ามีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด (1คร.13:2)

💟 พระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา (1ยน. 4:16)

เนื้อหาและบทเรียน