ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เราอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร ?
เราอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร ?

         YOUCAT 1 บอกเราว่า....เราอยู่ในโลกนี้ เพื่อรู้จักและรักพระเจ้า เพื่อกระทำสิ่งดีตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเพื่อสักวันหนึ่งจะได้อยู่ในสวรรค์

         การเป็นมนุษย์หมายถึง การมาจากพระเจ้าและกลับไปหาพระเจ้า จุดกำเนิดของเราย้อนกลับไปไกลกว่าบิดามารดาของเรา

         เรามาจากพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงดำรงไว้ซึ่งความสุขทั้งในสวรรค์และแผ่นดินและพระองค์ทรงรอคอยเราในความสุขแท้นิรันดรของพระองค์ ในขณะที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้

        บางครั้งเรารู้สึกว่าองค์พระผู้สร้างทรงอยู่ใกล้เรา แต่บ่อยครั้งที่เราไม่รู้สึกอะไรเลย ดังนั้น เพื่อให้เราพบหนทางที่ถูกต้องพระเจ้าจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์

        ผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากบาป ทรงปลดปล่อยเราจากความชั่วร้ายทั้งปวง และทรงนำเราสู่ชีวิตแท้จริงโดยไม่ผิดพลาด พระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต (ยน. 14:6)

        พระเจ้า มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์ (1ทธ. 2:4)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์