ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรมที่ 1
การกล่าวต้อนรับและการแนะนำ


อุปกรณ์               กระดาษแข็งขนาด 3x5 นิ้ว สีแดง สีชมพู สีน้ำเงิน สีฟ้า เพื่อเป็นป้ายชื่อ
                          ปากกาเคมี
                          เข็มหมุด

การดำเนินงาน
     เมื่อสมาชิกมาถึง ให้แต่ละคนเลือกป้ายชื่อสีใดสีหนึ่งตามความต้องการและให้เขียนชื่อเล่น
ของตนเองลงไป ให้ทีมงานช่วยกันต้อนรับ ช่วยกันเขียน สร้างความเป็นกันเองจากนั้นให้หัวหน้า
ได้แนะนำตนเองและทีมงานพร้อมกับแนะนำเกี่ยวกับการเข้าเงียบในครั้งนี้ ตามประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้

•เมื่อวันฉลองพระจิตเจ้าเสด็จลงมา เราได้ทำการฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจ้าท่ามกลางบรรดา
สาวกของพระองค์ ณ ห้องชั้นบนขณะที่พวกเขากำลังชุมนุมกันเพื่อสวดภาวนา พระจิตเจ้าเสด็จ
มาด้วยสัญลักษณ์ 2 อย่าง คือ ภาพประกอบสายลมและเปลวไฟ สัญลักษณ์อันทรงพลังนี้เป็น
การแสดงถึงการประทับอยู่ขององค์พระจิตเจ้าเอง

•เราเอง ในขณะนี้อาจจะไม่ได้รับเครื่องหมายเหล่านี้เช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก แต่พระจิตเจ้า
ยังคงประทับอยู่กับเราแต่ละคนอยู่เสมอ นั่นคือ เราไม่ได้รับพระจิตเจ้าเป็นครั้งแรกจากการเข้ารับศีล
กำลังในครั้งนี้ เพราะเมื่อเราเข้ารับศีลล้างบาปเราก็ได้รับตราประทับจากองค์พระจิตแล้ว ดังนั้น
ในครั้งนี้ เราจะได้มีโอกาสรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งความเชื่อที่เราได้กระทำลงไปในขณะที่เรา
ได้รับศีลล้างบาป การเข้ารับองค์พระจิตเจ้าในครั้งนี้จึงเป็นกระทำที่ต่อเนื่องของการเจริญเติบโต
ฝ่ายจิตใจ เป็นการดำเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นผู้ที่รู้จัก
การกระทำคุณงามความดีได้ด้วยตัวของตนเองมากขึ้น สามารถเข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น

•เครื่องหมายแห่ง “สายลม” และ “เปลวไฟ” นี้ ช่วยเตือนใจเราว่า ชีวิตแห่งความเชื่อของเรา
คริสตชนแต่ละคนคือชีวิตที่ต้องก้าวหน้ายิ่งที่ยิ่งมากขึ้น จะหยุดนิ่งไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ
ก้าวหน้า เราจะต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะต้องรักษาไฟแห่งความรักที่พระเจ้าทรงจุดขึ้นไว้ในใจ
ของเราแต่ละคนให้ลุกโชติช่วงขึ้นอยู่เสมอ และเปิดหัวใจของเราให้ “สายลม” ได้พัดพาใจของ
เราให้เข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์และกับเพื่อนๆให้มากยิ่งขึ้น

•ในระหว่างการเข้าเงียบในครั้งนี้ เราจะได้มีโอกาสค้นหาพระพรต่างๆที่องค์พระจิตเจ้าได้ทรง
ประทานให้แก่โลกของเรา และค้นหาถึงการทำงานของพระองค์ท่านในตัวของบุคคลอื่น ๆ
เราจะได้มีโอกาสทบทวนถึงคำสอนเราได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่องของศีลกำลัง จะได้มีโอกาส
ทบทวนถึงการตัดสินใจเข้ารับศีลนี้ และจะได้รับการเชื้อเชิญให้ใช้ชีวิตของตนเพื่อรับใช้     
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงได้ปฏิบัติขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่

•วันนี้เราจะได้มีโอกาส เล่นเกมกัน   มีการอภิปราย   แบ่งปันความคิด   ดูภาพยนตร์ 
ได้ทำกิจกรรมต่าง  ๆ มากมาย เป็นต้นได้มีโอกาสสวดภาวนาสรรเสริญและวอนขอ
ต่อองค์พระจิตด้วย

•ป้ายชื่อในสีต่างๆนั้นแสดงถึงการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า และยังเตือนใจเราให้คิดถึงการ
ประทับอยู่ของพระจิตเจ้าท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อ  นอกจากนั้นยังเป็นเสมือนหนึ่งคำมั่นสัญญา
ที่เราแต่ละคนจะเปิดจิตใจของเราออกเพื่อต้อนรับพระจิตเจ้าอีกด้วย

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์