ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเข้าเงียบหนึ่งวัน
เพื่อการเตรียมตัวรับศีลกำลัง


คำชี้แจง

การเข้าเงียบเพื่อการเตรียมตัวเข้ารับศีลกำลังนี้ เรียบเรียงและดัดแปลงมาจาก แบบการเข้าเงียบ
ชื่อ Vine & Branches volume 1 ของ Maryann Hakowski
เป็นการเข้าเงียบแบบวันเดียวจบ มีเนื้อหา และวิธีการที่น่าสนใจมาก
ศูนย์คำสอนราชบุรี หวังว่า แบบการเข้าเงียบนี้คงมีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอน
ในการจัดการเข้าเงียบให้กับสมาชิกของท่านได้ไม่มากก็น้อย

จุดประสงค์
 •เพื่อให้ผู้เข้าเงียบได้มีโอกาสพิจารณาถึงความหมายอันลึกล้ำของเครื่องหมาย
  ที่สำคัญสองประการของพระจิตเจ้า คือ สายลมและเปลวไฟ
 •เพื่อให้ผู้เข้าเงียบได้มีประสบการณ์แห่งการภาวนา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการอัญเชิญ
  พลังแห่งชีวิตจากองค์พระจิตเจ้า
 •เพื่อให้ผู้เข้าเงียบได้รู้จักวิธีที่จะเปิดจิตใจเพื่อต้อนรับการทำงานขององค์พระจิตเจ้า
  ในชีวิตประจำวันของพวกเขา
 •เพื่อให้ผู้เข้าเงียบได้เรียนรู้ถึงการทำงานขององค์พระจิตเจ้าในบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ตารางเวลา

ผู้รับผิดชอบ          กิจกรรม                              ระยะเวลา  เวลาเริ่ม
------------------- การกล่าวต้อนรับและการแนะนำ 10 นาที  -------------
------------------- วจนพิธีกรรมเปิด                     20 นาที  -------------
------------------- ตรวจสอบการเป็นสายลม          45 นาที  -------------
                         และเปลวไฟ     
------------------- ตามหาพระพรของพระจิต          20 นาที  -------------      
------------------- พระพรของพระจิตในปัจจุบัน      45 นาที  -------------
------------------- พัก                                      20 นาที  -------------
------------------- เกมบอกใบ้ ทายคำ                  50 นาที  -------------
------------------- อาหารเที่ยง                           60 นาที  -------------
------------------- พัก                                      20 นาที  -------------
------------------- การรับใช้คืออะไร                    50 นาที  -------------
------------------- บทเร้าวิงวอน                          10 นาที  -------------
------------------- เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า          30 นาที  -------------
------------------- บันทึกสุดท้าย                          5 นาที  -------------
------------------- กลับบ้าน                                           -------------

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์