ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021

บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม

จุดมุ่งหมาย   เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน

กิจกรรม   แฟนพันธ์ุแท้ "นักบุญโยเซฟ"
               อุปกรณ์     1.พระคัมภีร์  2.บัตรภาพสัญลักษณ์ 12 ใบ

บัตรภาพสัญลักษณ์และพระวาจา 12 ใบ แบบที่ 1 แบบที่ 1 บัตรสัญลักษณ์และพระวาจา 12 ใบ (แบบที่ 2) แบบที่ 2 (สำหรับเด็กเล็ก)

วิธีการ
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน
2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรภาพสัญลักษณ์ รอบละ 1 ใบ
3. ให้แต่ละกลุ่มดูภาพสัญลักษณ์ หากไม่ทราบให้เปิดพระคัมภีร์ตามที่ระบุไว้ใต้ภาพ
4. ให้แต่ละกลุ่มตอบว่าเป็นเหตุการณ์ใด โดยคำตอบต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า “นักบุญโยเซฟ.......”

หรือ
1. แจกบัตรภาพสัญลักษณ์ให้ผู้เรียนคนละ 1 ใบ
2. ให้ผู้เรียนดูภาพสัญลักษณ์และหากไม่ทราบให้เปิดพระคัมภีร์ตามที่ระบุไว้ใต้ภาพ
3. ให้แต่ละคนตอบว่าเป็นเหตุการณ์ใด โดยคำตอบต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า
       “นักบุญโยเซฟ.............”

เฉลย
1. นักบุญโยเซฟเป็น “ช่างไม้” (มธ. 13:55)
2. นักบุญโยเซฟเป็น “คู่หมั้น” ของมารีย์ (มธ. 1:18; ลก. 1:27)
3. นักบุญโยเซฟเป็น “ผู้ชอบธรรม” (มธ. 1:19)
4. นักบุญโยเซฟรับสารทาง “ความฝัน” (มธ. 1: 20, 2:13,19,22)
5. นักบุญโยเซฟสืบเชื้อสายมาจาก “กษัตริย์ดาวิด” (ลก. 2:4)
6. นักบุญโยเซฟเห็นการประสูติของพระผู้ไถ่ใน “รางหญ้า” (ลก. 2:7)
7. นักบุญโยเซฟได้ตั้งชื่อพระกุมารว่า “เยซู” (มธ. 1:21)
8. นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ได้ “ถวายพระกุมาร” แด่พระเจ้าในพระวิหาร (ลก. 2:24)
9. นักบุญโยเซฟได้ฟังคำทำนายของ “ผู้อาวุโสสิเมโอน” ด้วยความประหลาดใจ (ลก. 2:33)
10. นักบุญโยเซฟพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปอาศัยอยู่ใน “ประเทศอียิปต์” (มธ. 2:13-18)
11. นักบุญโยเซฟพาพระกุมารและพระมารดากลับไปยังตำบล “นาซาเร็ธ” (ลก. 2:39-40)
12. นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์พบพระเซซูเจ้าใน “พระวิหาร” (ลก. 2:41-50)

         สรุป    พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 – 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ยกถวายให้เป็น“ปีนักบุญโยเซฟ” เป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาประวัติของท่านนักบุญโยเซฟเพื่อจะรู้จักว่า “ท่านเป็นใคร” และ “พันธกิจ” ที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านทำนั้นมีอะไรบ้าง

คำสอน

      1. สามารถดูวีดิทัศน์ "ปีนักบุญโยเซฟ" เพื่อทบทนความรู้และนำเข้าสู่เนื้อหาในบทนี้ได้ ( https://www.youtube.com/watch?v=PnqJg7tDxBo )

      2. จากพระวรสารนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกา แม้จะมีข้อมูลไม่มากนักแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเราได้ทราบประวัติของนักบุญโยเซฟ ดังนี้
ท่านเป็นช่างไม้คนหนึ่ง (เทียบ มธ. 13:55) เป็นคู่หมั้นของมารีย์ (เทียบ มธ. 1:18; ลก 1:27) ท่านเป็น“ผู้ชอบธรรม” (มธ. 1: 19) พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามที่ปรากฏในธรรมบัญญัติ โดยอาศัยความฝัน 4 ครั้ง (เทียบ มธ. 1: 20, 2: 13,19,22) ท่านได้พาพระนางมารีย์ไปลงทะเบียนสำมะโนครัว โดยออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธไปสู่เมืองของกษัตริย์ดาวิด คือ เบทเลเฮม ท่านได้เห็นการประสูติของพระผู้ไถ่ในรางหญ้า ณ ที่นั้น “ไม่มีสถานที่พักพิงสำหรับพวกเขา”(เทียบ ลก. 2:7) ท่านได้เห็นคนเลี้ยงแกะและโหราจารย์สามท่าน (เทียบ มธ. 2:1-12) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรอิสราเอล คนต่างชาติ และต่างความเชื่อ มานมัสการพระผู้ไถ่
        นักบุญโยเซฟกล้าหาญในการยอมเป็นบิดาตามกฎหมายของพระเยซูเจ้า ซึ่งท่านได้ตั้งชื่อพระองค์ว่า “เยซู” ตามที่ทูตสวรรค์แจ้งให้ทราบ (มธ. 1:21) หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดได้ 40 วัน ท่านและพระนางมารีย์ได้ถวายพระกุมารแด่พระเจ้าในพระวิหารและได้ฟังคำทำนายของผู้อาวุโสสิเมโอนด้วยความประหลาดใจ เกี่ยวกับพระเยซูและพระมารดาของพระองค์ (เทียบ ลก. 2:22-35) เพื่อปกป้องพระเยซูเจ้าจากเงื้อมมือของกษัตริย์เฮโรด ท่านจึงพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ในฐานะคนต่างด้าว (เทียบ มธ. 2:13-18) จนกระทั้งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ท่านจึงได้พาพระกุมารและพระมารดากลับไปยังตำบลนาซาเร็ธ ในแคว้นกาลิลี
        นักบุญโยเซฟและมารีย์เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปี เมื่อพระเยซูเจ้ามีพระชนมายุสิบสองพรรษาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับท่านทั้งสองด้วย เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนต่างเดินทางกลับแต่พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์เดินทางไปได้หนึ่งวันแล้วไม่พบพระองค์ในหมู่ญาติ ท่านทั้งสองก็ออก ตามหาพระองค์ด้วยความร้อนใจ และในวันที่สามก็ได้พบพระเยซูเจ้าอยู่ในหมู่อาจารย์ในพระวิหาร (เทียบ ลก. 2:41-50) และความจริงอีกประการหนึ่งที่พระวรสารทั้ง 4 ได้กล่าวไว้ และเราไม่อาจลืมได้ก็คือ พระเยซูเจ้าเป็นบุตรของโยเซฟ (ลก. 4:22; ยน. 6:42; เทียบ มธ 13:55; มก. 6:3)

     3. แม้เราจะไม่ทราบถึงชีวิตในบั้นปลายของท่าน แต่ในพระวรสารก็บอกเราว่าท่านเป็น“ผู้ชอบธรรม” (มธ. 1:19) คือ ผู้ที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ และแม้ว่าพระวรสารจะก็ไม่บันทึกคำพูดของท่านไว้แม้แต่คำเดียว ก็ทำให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้ชอบ “ทำ” มากกว่าพูดอย่างแท้จริง ท่านได้รับพันธกิจที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน นอกจากแม่พระแล้ว นั่นคือการได้เป็นผู้ปกป้องดูแล พระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา

     4. นักบุญโยเซฟจึงเป็นแบบฉบับสำหรับผู้มีความเชื่อทุกคน ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้ถึงชีวิตของท่านและขอให้ท่านวอนขอพระเจ้าได้โปรดประทานพระหรรษทาน เพื่อช่วยเราให้เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เลือกทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอตามแบบอย่างของท่านนักบุญโยเซฟ

ข้อควรจำ
      1. ท่านเป็น“ผู้ชอบธรรม” (มธ. 1:19) คือ ผู้ที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
      2. นักบุญโยเซฟได้รับพันธกิจ คือการได้เป็นผู้ปกป้องดูแล พระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ไถ่
      3. นักบุญโยเซฟดำเนินชีวิตอย่างเงียบ ๆ แต่พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
      4. นักบุญโยเซฟเป็นแบบฉบับสำหรับผู้มีความเชื่อทุกคน

กิจกรรม
     
1. เปิดพระคัมภีร์อ่านเรื่องราวของนักบุญโยเซฟจากบัตรภาพสัญลักษณ์ และเล่าให้เพื่อนฟัง (อาจเตรียมบัตรภาพสัญลักษณ์ให้ผู้เรียน คู่ละ 1 ชุด)
     2. สวดภาวนาปีนักบุญโยเซฟ พร้อมกันในห้องเรียน

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ
วันทา ท่านผู้พิทักษ์ปกป้ององค์พระผู้ไถ่
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
พระเจ้าทรงมอบพระบุตรของพระองค์ไว้กับท่าน
พระแม่มารีย์ทรงมอบความไว้วางใจในท่าน
พระคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์มาประทับอยู่กับท่าน.

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ
โปรดแสดงตนเป็นบิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
และโปรดนำทางชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดวอนขอพระหรรษทาน พระเมตตากรุณา
และความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
อีกทั้งโปรดป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้พ้นจากภยันตรายทุกประการด้วยเทอญ อาแมน

 

การบ้าน 
1. เล่าประวัตินักบุญโยเซฟให้บิดา มารดา ญาติพี่น้องฟัง
2. สวดบทภาวนาวอนขอต่อนักบุญโยเซฟทุกวันตลอดเดือนนี้

เนื้อหาและบทเรียน