ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021

บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ

จุดมุ่งหมาย   เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

กิจกรรม (ใบงานที่ 1)
1.ผู้สอนถามผู้เรียนว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.2015-2020) พระศาสนจักรสากลได้ประกาศฉลองปีศักดิ์สิทธิ์หรือประกาศเป็นปีรณรงค์พิเศษอะไรบ้าง (ดูสัญลักษณ์ในใบงาน)
ใบงาน การรณรงค์/เฉลิมฉลองพิเศษของพระศาสนจักรสากลในช่วงปี ค.ศ.2015-2020

 - ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม (วันที่ 8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016)
    (โอกาสครบ 50 ปี ของการปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2)

- เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม (ตุลาคม 2019)
   (โอกาสครบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15)

- ปีพระวาจาของพระเจ้า (วันที่ 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน ค.ศ. 2020)
  (โอกาสฉลองครบ 50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกและครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม)

- ปีเลาดาโตซี ( วันที่ 24 พฤษภาคม 2020 - 24 พฤษภาคม 2021)
  (โอกาสครบ 5 ปี สมณสาส์น เลาดาโต ซี “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”) 

- ปีนักบุญโยเซฟ
(วันที่ 8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021)
  (โอกาส 150 ปีแห่งการประกาศว่า “นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล”

2.ผู้สอนเฉลยใบงานพร้อมอธิบายเหตุผลในการฉลองเพิ่มเติม (โอกาส/วาระต่าง ๆ )

         สรุป    ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้เป็นปีพิเศษในโอกาสสำคัญต่างๆ ของพระศาสนจักร และในปีนี้ทรงประกาศ เป็น“ปีนักบุญโยเซฟ” ในโอกาสครบรอบ 150 ปีแห่งการประกาศว่า “นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล” ดังนั้น หัวข้อที่เราจะศึกษาในปีนี้เราจะเรียนรู้ถึงประวัติและแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟ

คำสอน


(สามารถดูวิดีทัศน์ "ปีนักบุญโยเซฟ" โดยแผนกคริสตศาสนธรรมฯ เวลา 8.30 นาที
(https://www.youtube.com/watch?v=PnqJg7tDxBo)
 

 1. เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 – 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ยกถวายให้เป็น“ปีนักบุญโยเซฟ” พระภัสดาของพระนางมารีย์ เพื่อรำลึกถึงโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งการประกาศว่า “นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล” โดยบุญราศีพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870 เนื่องจากในขณะนั้นทรงหวั่นพระทัยที่พระศาสนจักรได้ถูกคุกคามจากบรรดาศัตรู จนตกอยู่ในสภาพการณ์ที่หนักหน่วงและเศร้าหมอง
 2. พระสันตะปาปาสันตะปาปาฟรังซิส ทรงปรารถนาให้เราได้คิดถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้และเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า ซึ่งพวกเราทุกคนควรรับทราบและแสดงความกตัญญูต่อท่าน
 3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้พระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นภาพสะท้อนถึงนักบุญโยเซฟ เนื่องจากชีวิตของพวกเรานั้นถูกสานทอเข้าไว้ด้วยกันและยังได้รับการปกป้องดูแลจากคนธรรมดาซึ่งอาจถูกมองข้าม หรือไม่เคยปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ในวันเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ปกป้องดูแลผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล พนักงานทำความสะอาด ผู้ดูแลคนป่วย พนักงานขับยานพาหนะ พนักงานที่บริการสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ผู้รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารณสุข บาดหลวง นักบวช เช่นเดียวกับที่นักบุญโยเซฟได้ปกป้องและดูแลพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าอย่างเงียบ ๆ
 4. ในโอกาสดังกล่าว พระองค์ได้ออกสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา”“Patris Corde” (ปาตริส กอเด) ซึ่งในสมณลิขิตฉบับนี้พระสันตะปาปาทรงปรารถนาที่จะแบ่งปันการไตร่ตรองส่วนพระองค์เกี่ยวกับชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟกับคริสตชนทุกคน

ข้อควรจำ

 1. พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 – 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021 เป็น“ปีนักบุญโยเซฟ” เพื่อรำลึกครบรอบ 150 ปี แห่งการประกาศว่า “นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล
 2. พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปรารถนาให้เราได้คิดถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ ซึ่งพวกเราทุกคนควรรับทราบและแสดงความกตัญญูต่อท่าน
 3. ในโอกาสดังกล่าว พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา “Patris Corde”

กิจกรรม

ให้ผู้เรียนตอบคำถามจากบทเรียน เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ

 1. ใครเป็นผู้ประกาศปีนักบุญโยเซฟ

         ตอบ พระสันตะปาปาฟรังซิส

 1. “ปีนักบุญโยเซฟ” เริ่มต้นและจบลงในวันที่เท่าไหร่

         ตอบ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 – 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021

 1. “ปีนักบุญโยเซฟ” เป็นโอกาสเพื่อรำลึกถึงโอกาสใด

        ตอบ ครบรอบ 150 ปี แห่งการประกาศว่า “นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล”

 1. ในโอกาสนี้ พระสันตะปาปาได้ออกสมณลิขิต ชื่อว่าอะไร

        ตอบ ด้วยหัวใจของบิดา “Patris Corde”

 1. ใครเป็นผู้ประกาศว่านักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล”

         ตอบ บุญราศีพระสันตะปาปาปีโอที่ 9

การบ้าน 
      1.ให้ผู้สอนส่งวิดีทัศน์เรื่อง ปีนักบุญยอแซฟ ให้ผู้เรียนทางไลน์ เพื่อจะได้ศึกษาทบทวนและส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อเป็นการประกาศข่าวดีด้วย
      2.ให้ผู้เรียนดูวิดีทัศน์ เรื่องปีนักบุญโยแซฟ และส่งต่อให้บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน จำนวน 5 คน และแคบ(จับภาพ)หน้าจอหลักฐานการส่ง กลับมายังผู้สอน

เนื้อหาและบทเรียน