ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 บทเรียนที่       2  เดือนมิถุนายน 1997

หัวข้อเรื่อง  สัญลักษณ์ (โลโก้) ปี ยูบีลี 2000

จุดมุ่งหมาย    ให้ผู้เรียนได้รู้ความหมายของปี ยูบีลี ผ่านทางสัญลักษณ์  ช่วยกันเผยแพร่และปลุกเร้าใจให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเตรียมสู่ปี ยูบีลี 2000

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 ครูแจกภาพสัญลักษณ์ (โลโก้) ปียูบีลี 2000 ลายเส้น ให้ผู้เรียนคนละ 1 ภาพ
(ตามที่แนบมาพร้อมนี้) ให้ผู้เรียนระบายสีตามที่เห็นว่าตรงกับความหมายเขียนชื่อทวีปทั้งห้า
ลงในรูปนกพิราบห้าตัว คือ ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา อาฟริกา ออสเตรีเลีย ลงชื่อผู้เรียน
เสร็จแล้วติดโชว์ไว้หน้าชั้น

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูนำสัญลักษณ์ (โลโก้) ตัวจริงมาแสดงให้ผู้เรียนดู (จากปกหนังสือ “สารคำสอน” ฉบับนี้)
เปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่ผู้เรียนระบายสีเองว่า
- มีอะไรที่เหมือนกัน?
- มีอะไรที่ไม่เหมือนกัน?
ครูเฉลยความหมายของราละเอียดในสัญลักษณ์ (โลโก้) แต่ละอย่าง
         วงกลมสีน้ำเงิน     หมายถึงโลกที่เป็นสากล เป็นโลกเดียวกัน ไม่แบ่งแยก

         ไม้กางเขนหลากสี หมายถึง พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่โลก ซึ่งมีไม้กางเขนเป็นเครื่องหมาย

         ไม้กางเขนยื่นล้ำออกมานอกโลก หมายถึง พระบารมีของการไถ่กู้มีมากมายไร้ขอบเขต

          ไม้กางเขนเรียงสาม      หมายถึง การไถ่กู้โลกนั้นเป็นผลงานของพระตรีเอกภาพทั้งสาม
                                         พระองค์ แม้ว่ามีพระบุตรแต่องค์เดียวที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์

          นกพิราบ 5 ตัว 5 สี   หมายถึง ทวีปทั้งห้า ซึ่งมีสีประจำทวีปดังนี้ เขียว-เอเชีย
                                     เหลือง-ยุโรป แดง-อาฟริกา ขาว-อเมริกา น้ำเงิน-ออสเตรเลีย

          คำ “พระคริสต์ วานนี้ วันนี้ ตลอดกาล”  หมายถึงพระเยซูคริสต์ประทับอยู่กับเรา
      ตั้งแต่วันประสูติและตลอดไป “เราจะอยู่กับพวกท่านตลอดไป จนกว่าจะสิ้นโลก” (มธ 28:20)
         พระองค์ประทับอยู่กับเราทางพระศาสนจักร ทางพระคัมภีร์ ทางศีลศักดิ์สิทธิ์

          คำว่า “ยูบีลี ค.ศ. 2000” หมายถึง ปี ยูบีลี 2000 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ที
                                          พิเศษสุด เพราะครบ 2000 ปีนับแต่วันที่พระเยซูคริสต์ประสูติ

       แสงสว่างตรงกลางสัญลักษณ์ (โลโก้) หมายถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างส่องโลก
                   ทรงทำลายความมืดของบาปและความตาย ทรงนำความสว่างของพระหรรษทาน
                   และชีวิตมาให้

ขั้นที่ 3 คำสอน
 1.พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของการฉลองปี ยูบีลี 2000 เพราะพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์แห่งความรอด โลกนับแต่อดีตกาลเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมาก็มุ่งไปหาพระองค์ จึงพูดได้ว่าพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าทั้งหมดเป็นรูปแบบและการเตรียมรับพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเสด็จมาบังเกิด และพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดก็เป็นการนำพระเยซูคริสต์ซึ่งเสด็จมาบังเกิดแล้วไปสู่ชาวโลกทั้งหลาย เพื่อให้เข้ามามีส่วนในความรอด ดังนั้นในสัญลักษณ์ (โลโก้) ปี ยูบีลี 2000 จึงจารึกพระนาม “พระคริสต์ วานนี้ วันนี้ ตลอดกาล” ไว้ครอบคลุมโลกทั้งหมด พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ก็ทรงกำหนดให้คริสตชนเตรียมฉลองปียูบีลี 2000 เริ่มตั้งแต่ปี 1997 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นหนทางนำไปสู่พระบิดา (เทียบ ยน 14:6) ฉะนั้น ตลอดปี 1997 นี้จึงเป็นปีของการศึกษา ค้นคว้า และสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เป็นพิเศษ เราจะทำดังนี้ได้โดยอาศัยพระคัมภีร์ โดยเฉพาะภาคพันธสัญญาใหม่ที่เรียกว่า “พระวรสาร” เป็นหลัก และโดยอาศัยพิธีกรรม ซึ่งได้แก่ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะศีลมหาสนิท และการสวดภาวนาเป็นการปฏิบัติ
 
 2.พระเยซูคริสต์ทรงไถ่กู้โลกโดยอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ของพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า รหัสธรรมปัสกา สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของรหัสธรรมปัสกานี้ก็คือ “ไม้กางเขน” ซึ่งเราคริสตชนจะรู้จักมักคุ้นกันทั่วไป ในสัญลักษณ์ (โลโก้) ปี ยูบีลี 2000 จึงประดิษฐานไม้กางเขนไว้ตรงกลางและมีแสงสว่างพวยพุ่งจากศูนย์กลางออกไปสู่ภายนอก เพื่อเน้นรหัสธรรมปัสกาซึ่งเป็นวิถีทางชีวิตที่คริสตชนทุกคนจะต้องดำเนินเดินตามจึงจะบรรลุถึงความรอดได้ และเน้นบทบาทหน้าที่ที่คริสตชนทุกคนจะต้องพยายามเผยแพร่วิถีชีวิตเช่นนี้ออกไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้เขาได้เข้ามามีส่วนในรหัสธรรมปัสกานั้นรหัสธรรมปัสกาหรือไม้กางเขนบ่งบอกถึงชีวิตสองภาคของเรามนุษย์ คือภาคทรมาน และภาคกลับคืนชีพ ภาคทรมานสอนเราให้รู้แจ้งในสภาพของเรามนุษย์ที่ตกในบาป จึงต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน ความยกลำบากต่างๆ ในชีวิตอย่างหนีไม่พ้น เราจึงควรน้อมรับสภาพเช่นนี้ด้วยความสุภาพ ถ่อมตนและไว้วางใจในพระปรีชาญาณและพระเมตตาของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มที่ ภาคกลับคืนชีพสอนเราให้เชื่อและหวังว่าหลังความทุกข์ทรมานที่เราน้อมรับด้วยความเต็มใจ ก็จะมีการกลับคืนชีพตามมา “ถ้าเราตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์ เราก็จะกลับคืนชีพ (มีชีวิต) กับพระองค์” (รม 6:8) นั่นก็คือ รางวัลของการทนทุกข์ทรมาน
 
 3.การกลับคืนชีพมิได้หมายเฉพาะถึงหลังความตาย แต่หมายถึง แม้ในชีวิตปัจจุบันนี้ เราก็สามารถกลับคืนชีพได้และต้องกลับคืนชีพอยู่ทุกวันเวลา คือหมายถึงการกลับคืนชีพจากบาปและความตายฝ่ายวิญญาณ ทุกครั้งที่เรารบสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณ กิเลสตัณหาต่างๆ ที่เย้ายวนให้เราแสวงหาความสุขอย่างสบายๆ ตามกระแสของโลก การรบสู้นี้คือ ความทุกข์ทรมาน เพราะเรากำลังรบสู้กับใจเราเอง ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่เอาชนะได้ยากมาก แต่เมื่อเราสามารถข่มใจเอาชนะมันได้ นั่นคือการกลับคืนชีพ คือ การเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตของตนเองพระศาสนจักรสอนว่า การกลับคืนชีพในชีวิตปัจจุบันเช่นนี้ทุกวันเป็นแนวโน้มนำไปสู่การกลับคืนชีพในบั้นปลายชีวิต คือหลังความตาย จึงไม่ควรคิดหรือเชื่อผิดๆ ว่า จะรอกลับตัวกลับใจก่อนตาย เพื่อจะได้สบายทั้งในชีวิตนี้ และหลังความตายด้วย คิดหรือว่า จะได้ความรอดโดยผ่านรหัสธรรมปัสกาเพียงครึ่งเดียวคือ ภาคกลับคืนชีพเท่านั้น เพราะพระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ก็ให้ผู้นั้นเอาชนะตนเอง รับกางเขนตนแบกทุกวัน แล้วตามเรามา” (ลก 9:23)
 
 4.เราจึงเห็นรูปนกพิราบ 5 ตัว หมายถึง ทวีปทั้งห้าของโลก ทำไมจึงใช้รูปนกพิราบ? ก็เพราะมีความหมายพิเศษแฝงอยู่ในนั้น นั่นก็คือ “พระจิต” ซึ่งรูปนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์อยู่ทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำและสั่งสอนล้วนสมบูรณ์ครบครันแล้วทุกประการ แต่เพื่อให้บังเกิดผลในตัวมนุษย์อย่างแท้จริง พระองค์ต้องส่งพระจิตลงมาเป็นพระผู้ช่วย ดังจะเห็นได้จากบรรดาอัครสาวกเป็นตัวอย่าง การฉลองปี ยูบีลี 2000 โดยมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางนั้นจะสัมฤทธิ์ผลในตัวมนุษย์ได้ก็ต้องพึ่งพาพระจิตเช่นเดียวกัน เมื่อนักบุญเปาโลสิ้นพยศ กลับใจนั้น พระเป็นเจ้าตรัสกับอานาเนียสาวกคนหนึ่งซึ่งพะวักพระวนอยู่ว่า “ไปเถิด เพราะคนคนนั้น (เปาโล) เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้สำหรับนำพระนามของเราไปสู่นานาชาติ..... เราจะสำแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากสักเท่าใดเพราะพระนามของเรา” อานาเนียก็ไปและโปรดพระจิตให้อย่างเต็มบริบูรณ์ (เทียบ กจ 9:11-16) นักบุญเปาโลจึงสามารถออกประกาศพระเยซูคริสต์อย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายโดยมีพระจิตพระผู้ช่วยคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลาพระจิตจึงเป็นพระผู้ช่วยที่คริสนจะต้องพึ่งพาเรียกหาตลอดการเตรียมฉลองปี ยูบีลี 2000 และโดยเฉพาะในปี 1998 ซึ่งจะเป็นปีของพระจิตเป็นพิเศษ

 5.ดังนั้น เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในปี 1997 ปีของพระเยซูคริสต์นี้? สิ่งแรก เราควรจะต้องมารวมพลังกันทำความรู้ความเข้าใจ ความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์ โดยการศึกษาพระวรสารเป็นพิเศษ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตลอดปี 1997 นี้ โรงเรนียน วัดหน่วยงาน องค์การต่างๆ จะจัดการศึกษาอบรมพระคัมภีร์ในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังอาจจัดให้มีการสัมมนา อบรม เข้าเงียบ ฟื้นฟูชีวิต หลักสูตรความรู้ พระธรรมคำสอนต่างๆ ฯลฯ จงยินดีสละธุรกิจ การงาน เวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นให้เต็มกำลังความสามารถ คำเตือนของนักบุญเปาโลกน่าจะสะกิดเตือนใจเราว่า “บัดนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตื่นจากหลับแล้ว เพราะวันแห่งความรอดใกล้เข้ามา..... กลางคืนล่วงไปมากแล้วกลางวันกำลังใกล้เข้าม..... จงประพฤติตนให้เหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใช่เอาแต่เสพสุรายาเมา ประพฤติหยาบโลนลามก หรือทะเลาะวิวาทกัน แต่จงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ และจงอย่าตระเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง” (รม 13:11-14)

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก.ข้อควรจำ
1. พระคริสต์ วานนี้ วันนี้ ตลอดกลาล พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมนุษยชาติ
2. ไม่มีความรอดใดนอกจากผ่านไม้กางเขน “ใครใคร่เป็นศิษย์ของเรา ก็จงแบกไม้กางเขนของตน แล้วตามเรามา” (ลก 9:23)
3. “ถ้าเราตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์ เราก็จะกลับคืนชีพพร้อมกับพระองคื” (รม 6:8)
4. “ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นจากหลับ เพราะวันแห่งความรอดใกล้เข้ามาแล้ว” (รม 13:11)
ข.กิจกรรม
สวด “บทภาวนาสู่ปี 2000” พร้อมๆ กัน (ดูภาวนาท้ายบทเรียน)
ร้องเพลง “ยูบีลี” พร้อมทำท่าทางประกอบอีกครั้งหนึ่ง (ดูบทเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน 1997)
ค.พิธีปิดภาคเรียนปลายปี
สวด “บทภาวนาสู่ปี 2000” ที่บ้านทุกวัน ชวนพี่ๆ น้องๆ มาร่วมสวดด้วย

บทภาวนาสู่ปี 2000
ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2
 อับบา.....พระบิดา พระองค์ทรงอวยพระพรการเดินทางของชาวเรา เพื่อมุ่งสู่พันปีที่สาม
 วันนี้ ชาวเราขอถวายตนเพื่อสานต่อภารกิจขององค์พระเยซูเจ้านั้น
      พระบิดาเจ้าข้า โปรดฟื้นฟูพระศาสนจักรทั้งมวล ให้ศักดิ์สิทธื กอร์ปด้วยมิตรภาพ
 ความเป็นหนึ่งเดียวในความร้อนรนแห่งการประกาศพระวรสาร และในกิจการช่วยเหลือ
 ผู้ถูกเอาเปรียบ อีกทั้งผู้ได้รับการกดขี่ข่มเหง ขอพระจิตของพระองค์ประทานพลัง
 เพื่อเราจะสรรค์สร้างโลกใหม่ อาศัยมนุษย์ผู้มีน้ำใจดี
      อาศัยการเป็นพยานในชีวิตของพวกเรา ทุกคนจะได้สัมผัสความรักของพระบิดา
 ผู้พระทัยดี และพระคุณแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงส่งมาในโลก
 พร้อมกับพระนางมารีอา ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร
      เราภาวนาทั้งนี้ อาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ดำรงชีพกับพระองค์
 และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์