ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 34
ศีลมหาสนิทเป็นบูชาชดเชยบาป

จุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ชดเชยบาปร่วมกับพระเยซูคริสต์
โดยอาศัยพลังจากศีลมหาสนิท

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ครูเล่าเรื่อง “วีรกรรมของนักบุญ มักซีเลียน โกลเบ”
           คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ ถูกจับเป็นเฉลยพร้อมกับชาวโปแลนด์เป็นจำนวนมาก โดยพวกนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งหมดถูกนำตัวไปขังไว้ที่ค่ายกักกัน ถูกทรมาน ถูกบังคับให้ทำงานหนัก ได้กินอาหารแต่เพียงเล็กน้อย หลายคนทนไม่ไหวต้องล้มตายไป บางคนก็หลบหนีออกจากค่ายกักกันไปตายเอาดาบหน้าเพราะคิดว่าอยู่ก็ตายแน่ๆ สู้ไปอาจจะมีทางรอด ทหารนาซีจึงตั้งกฎไว้ว่า ถ้ามีเชลยหนีไปหนึ่งคน จะจับเชลยที่เหลือสิบคนไปฆ่าเป็นการทดแทน

            วันหนึ่งทหารนาซีมาตรวจนับจำนวนเชลย ปรากฏว่าหายไปหนึ่งคน จึงสั่งเชลยที่เหลือเข้าแถว แล้วชี้เอาสิบคนไปฆ่าทดแทน หนึ่งในจำนวนนั้นเป็นชายมีครอบครัวถึงกับเข่าอ่อนคุกเข่าลงวิงวอนว่า “ผมยังมีภรรยาและลูกเล็กๆ ที่ยังต้องเลี้ยงดู ขาดผมไปพวกเขาคงจะลำบากมาก โปรดเมตตาผมเถิด” ทหารนาซีไม่ฟังเสียงอ้อวอนใดๆทั้งสิน ยืนกรานจะเอาตัวเขาไปฆ่าให้ได้ คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ ก็ยืนอยู่ในแถวเชลยนั้นด้วย ท่านมองดูชายเคราะห์ร้ายคนนั้นด้วยความสงสารและสลดใจ ทันใดนั้นท่านตัดสินใจก้าวออกไปข้างหน้าและกล่าวว่า “เอาผมไปแทนชายคนนี้เถิด ผมตัวคนเดียวไม่มีพันธะอะไร” ทุกคนตกตะลึงในความกล้าหาญของคุณพ่อ ทหารนาซีเองก็งงเพราะไม่นึกไม่ฝันเหมือนกัน แต่แล้วทหารนาซีก็ตอบตกลง ชายคนนั้นจึงรอดตาย

             ส่วนคุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ และเพื่อนเชลยอีกเก้าคนก็ถูกนำตัวไปประหารโดยเข้าห้องแก๊ส
             คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบได้รับสถาปนาเป็นนักบุญ และผู้ที่ให้การเป็นพยานถึงความเสียสละของท่านก็คือ ชายคนที่รอดชีวิตมาเพราะท่านนักบุญยอมตายแทน ชายคนนี้ได้อยู่ร่วมพิธีสถาปนานกบุญด้วยน้ำตานองหน้า

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูถามความรู้สึกของนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้
 - รู้สึกอย่างไรต่อความทารุณโหดร้ายของทหารนาซี?
 - รู้สึกอย่างไรต่อสภาพของเชลย?
 - รู้สึกอย่างไรต่อความเสียสละของคุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ?
 - ถ้านักเรียนเป็นชายคนนั้นจะรู้สึกอย่างไร?
สรุป “ไม่มีความรักใดยิ่งใหญเท่ากับการพลีชีวิตเพื่อมิตรสหาย”
 (ยน.15,13) คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ เป็นผู้มีความรักยิ่งใหญ่จริงๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลาย

ขั้นที่ 3 คำสอน
              1. ตัวอย่างของคุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ สะท้อนให้เห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งทรงยอมตายแทนเราทั้งหลาย จะต่างกนสักหน่อยก็ตรงที่ว่า เราเป็นคนบาป สมควรจะได้รับโทษถึงตายนั้นจริงๆ แต่พระเยซูคริสต์ทรงรักและสงสารเรา จึงยอมตายแทนเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 2000 ปีมาแล้วที่กรุงเยรูซาเล็ม บนภูเขากังวารีโอ สถานที่ที่พระองค์ถูกตรึงและสิ้งพระชนม์บนไม้กางเขน

              2. เหตุการณ์เดียวกันนี้ยังได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่จนถึงวันนี้ เพื่อระลึกถึงความรักและความเสียสละของพระเยซูคริสต์ นั่นก็คือ ในพิธีมิสซา หรือในศีลมหาสนิท พร้อมๆ กับที่ศีลมหาสนิทเป็นการกินเลี้ยงในครอบครัวของพระเป็นเจ้าดังที่เราได้เรียนรู้มาแล้วในบทก่อนๆ ศีลมหาสนิทยังเป็นบูชาชดเชยบาปแทนเราด้วย พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเวลาตั้งศีลมหาสนิทว่า “จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเราที่มอบเพื่อนท่าน” “จงรับไปดื่มให้ทั่วกัน ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” (มธ.26,26-28) คำว่า “ที่จะมอบเพื่อท่าน” ก็ดี และ “ซึ่งหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษ” ก็ดี เป็นคำที่บ่งบอกถึงการบูชาบนไม้กางเขนซึ่งบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์ทรงมอบพระองค์ให้เขาฆ่า ทรงหลั่งโลหิตเป็นเครื่องบูชา และทุกวันนี้พระสงฆ์เวลาเสกศีลก็กล่าวถ้อยคำเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

              3. คำว่า “บูชา” หมายความว่าอะไร? บูชาคือการเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การที่ชาวยิวเสียสละลูกวัว ลูกแกะโดยฆ่าเป็นบูชาถวายแด่พระเป็นเจ้า การที่ชาวจีนเสียสละหมู เป็ด ไก่ ฆ่าเป็นบูชาแด่เจ้าหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หรือการที่คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ เสียสละชีวิตของท่านเองเป็นบูชาไถ่ชีวิตของชายผู้เคราะห์ร้ายคนนั้น พระเยซูคริสต์ก็ทรงตั้งศีลมหาสนิทเป็นบูชาแบบนี้ คือการรื้อฟื้นการเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์เองให้เขาฆ่าเป็นบูชาแด่พระบิดาเพื่อไถ่บาปเรา เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีพิธีมิสซา หรือศีลมหาสนิทก็มีพิธีบูชาเกิดขึ้นที่นั่น เป็นบูชาจริงๆ พระเยซูคริสต์ทรงถูกฆ่าจริงๆ แต่เป็นแบบลึกลับมหัศจรรย์

              4. เราจึงควรร่วมพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิทด้วยจิตตารมณ์แห่งการบูชาด้วย กล่าวคือ ร่วมถวายความเสียสละต่างๆ ของเรา เช่น ความยากลำบาก โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหา ความเดือดร้อน ฯลฯ เป็นบูชาร่วมกับพระเยซูคริสต์ การร่วมพิธีมิสซา หรือศีลมหาสนิทของเราจึงจะสมบูรณ์แบบจริงๆ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
 1. ศีลมหาสนิทเป็นบูชาชดเชยบาปอย่างไร?
 ตอบ ศีลมหาสนิทเป็นบูชาชดเชยบาปคือเป็นการรื้อฟื้นการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อไถ่บาปของเรา
 2. เราควรร่วมพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิทอย่างไร?
 ตอบ เราควรร่วมพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิทโดยถวายความยากลำบาก โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความเดือดร้อนของเราร่วมเป็นบูชาพร้อมกับพระเยซูคริสต์

ข. กิจกรรม
 ครูอธิบายความหมายของไม้กางเขน
(เป็นอนุสรณ์แห่งการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์)
สวดภาวนาถวายความยากลำบากร่วมกับพระเยซูคริสต์ นมัสการไม้กางเขนทีละคน
ร้องเพลง “กางเขนชัย” (ปรารถนา หน้า 311 เอ)

กางเขนชัย
(รับ) กางเขนชัยจะครองราชัย ช่วยเหลือเรามั่นนิรันดร์ไป
1. โปรดทอแสงทองฉายส่องมา  ให้ชาวโลกาซาบซ่านใจ
 กางเขนคือธารรักหลั่งไหล  เคียงไปกับธารเสรีธรรม
2. โปรดเถิดประทานความกล้าหาญ  แก่ผู้พิการและยากไร้
 กางเขนคือความหวังแห่งใจ  นำเราเข้าใกล้องค์ทรงธรรม
3. เชิญชวนมวลพี่น้องถ้วนหน้า  พึ่งพาร่มเงาพระหัตถ์ชัย
 กางเขนคือความรอดปลอดภัย  นำไปเมืองแมนพระบิดา

 

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์