ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 32
ศีลมหาสนิท ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงผลของการรับศีลมหาสนิท
คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาชิกในครอบครัวของพระเป็นเจ้า เพราะทุกคนกินปังก้อนเดียวกัน

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

 เล่นเกม “จับกลุ่ม”
       ครูแจกกระดาษเขียนชื่อสัตว์ต่าง ๆ ให้นักเรียนคนละแผ่น
 เมื่อให้สัญญาณนักเรียนทุกคนต้องร้องเสียงสัตว์ตามที่ตนได้รับ
 และพยายามรวมกลุ่มสัตว์ประเภทเดียวกันให้เร็วที่สุด

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

 ครูถามนักเรียนว่า
  - หากลุ่มยากหรือง่าย? ทำไม?
  - ถือตามกติกาหรือเปล่า?
  - เข้ากลุ่มผิดบ้างหรือเปล่า? ทำไม?
สรุป จุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือ ให้พยายามรวมกลุ่มสัตว์ชนิดเดียวกัน เพราะโดยธรรมชาติสัตว์จะไม่อยู่ปะปนกัน

ขั้นที่ 3 คำสอน

            1. คริสตชนถือว่าเป็นพวกเดียวกันเพราะเกิดจากศีลล้างบาปเดียวกัน เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน คือครอบครัวของพระเป็นเจ้า กินปังก้อนเดียวกัน คือศีลมหาสนิท เรามักเคยได้ยินพ่อแม่ตำหนิลูก ๆ ว่า “กินข้าวหม้อเดียวกันแล้วยังจะทะเลาะกันอีกหรือ?” ทำไมพ่อแม่จึงว่าเช่นนั้น ก็เพราะว่าคนที่กินข้าวหม้อเดียวกันหมายถึงคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน นับเป็นพี่น้องกัน จะต้องรักใคร่สามัคคีกัน จะทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ได้

            2. เมื่อเรามารับศีลมหาสนิท เราก็มารับปังก้อนเดียวกัน เราจึงต้องรักใคร่สามัคคีและปรองดองกันไว้ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถวายยังพระแท่น แล้วมาคิดได้ว่ามีเหตุโกรธเคืองกับคนใดคนหนึ่ง จงวางเครื่องบูชาไว้ กลับคืนดีกับคน ๆ นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชา” (มธ.5,23-24) หมายความว่าพระเป็นเจ้าจะไม่ทรงพอพระทัยรับเครื่องบูชาของเรา ถ้าในใจเรายังมีเรื่องบาดหมางกับพี่น้องอยู่ ในทำนองเดียวกัน เราจะก้าวไปรับศีลได้อย่างไรถ้าเรายังมีเรื่องโกรธเคืองกบพี่น้อง ชื่อศีลมหาสนิทก็บ่งบอกว่าศีลที่ทำให้เราสนิทกัน สนิทกับพระเป็นเจ้าและสนิทกับพี่น้อง การไปรับศีลมหาสนิทโดยที่ยังแตกแยกกันจึงขัดกับธรรมชาติของศีลมหาสนิทเป็นอย่างยิ่ง

            3. ปังที่เอามาเสกเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ก็มาจากข้างสาลีหลาย ๆ เมล็ดจากทุ่งนาในที่ต่าง ๆ มารวมกันเป็นปังก้อนเดียว เหล้าองุ่นที่เอามาเสกเป็นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็มาจากผลองุ่นหลาย ๆ ผลจากไร่องุ่นต่าง ๆ กันมารวมเป็นเหล้าองุ่นถ้วยเดียว ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของศีลมหาสนิทที่รวบรวมมนุษย์จากพื้นเพต่าง ๆ กันมาเป็นประชากรเดียวกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

             4. ศีลมหาสนิทนอกจากจะเป็นเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ยังเป็นเครื่องมือบันดาลความเป็นหนึ่งเดียวนั้นด้วย หมายความว่า เมื่อเราไปรับศีลมหาสนิทด้วยใจศรัทธาบ่อย ๆ ศีลนี้จะช่วยให้เรามีจิตใจรักใคร่คนอื่นๆ ถือว่าคนอื่น ๆ เป็นพี่น้องของเรามากขึ้น ศีลมหาสนิทจึงเป็นพลังแห่งความสามัคคี เป็นศูนย์รวมจิตใจคริสตชนทั้งหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
 1. ศีลมหาสนิททำให้เกิดอะไรในตัวผู้รับ?
 ตอบ ศีลมหาสนิททำให้ผู้รับเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะกินปังก้อนเดียวกัน
 2. เราควรรับศีลมหาสนิทอย่างไร?
 ตอบ เราควรรับศีลมหาสนิทโดยมีจิตใจรักใคร่ผู้อื่น สละทิ้งความโกรธ เกลียด และเป็นศัตรูกัน
ข. กิจกรรม
 จับมือกันเป็นวงกลม ร้องเพลง “หนึ่งเดียว” (ปรารถนา หน้า 205)

หนึ่งเดียว
1.  หนึ่งเดียวในองค์พระจิตหนึ่งเดียวเราหนึ่งเดียว
     กับพระองค์พระจิตเจ้าเราหนึ่งเดียวกับพระองค์
     เราขอวอนภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวคืนมาสู่เรา
(รับ) ให้โลกรู้เราต่างเป็นล้วนคริสตชน ด้วยความรัก
 ด้วยความรัก ให้โลกรู้เราเป็นคริสตชน
2.  ให้เราเดินไปด้วยกันนะให้เราเดินไปด้วยกัน
 สร้างสัมพันธ์มือเรานั้นกระชับมั่นคงไปด้วยกัน
 ข่าวสำคัญพลันแพร่ไปพระอยู่กับเราในแดนแผ่นดิน
3. ให้เราทำงานด้วยกันนะให้เราทำงานเคียงกัน
 เราพร้อมใจเราพร้อมใจทำงานร่วมกันคู่เคียงกัน
 ศักดิ์ศรีตนความหยิ่งในใจตนเรามาร่วมกันประคอง
4.  สดุดีพระบิดาผู้ประทานสารพัน
 สาธุการองค์พระเยซูผู้บุตรแห่งพระองค์
 และพระจิตผู้นิมิตเราเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นหนึ่งเดียว

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์