ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 1
วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน

จุดมุ่งหมาย  สร้างประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ในชั้นเรียน
                   และโดยเฉพาะกับเพื่อนแท้ คือ  พระเป็นเจ้า

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 ครูกล่าวต้อนรับนักเรียนและแนะนำตัวครูให้นักเรียนรู้จัก (ชื่อและประวัติย่อ ๆ ของครู)
 เสร็จแล้วให้นักเรียนแนะนำตัวเองแก่กันและกัน (อาจจัดให้มีการต้อนรับ เช่น ปรบมือ จับมือกันก็ได้
 ครูทดสอบความจำของนักเรียนโดยชี้ที่นักเรียนคนหนึ่งแล้วให้นักเรียนขานชื่อพร้อม ๆ กัน แข่งขัน โดยจำชื่อเพื่อนได้มากที่สุด

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูถามถึงความรู้สึกของนักเรียน
- ก่อนจะมารู้จักกันเป็นอย่างไร
- หลังจากมารู้จักกันแล้วเป็นอย่างไร

สรุป รู้จักกันทำให้มีเพื่อนมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้นทำให้มีความสุข เพราะเพื่อนทำให้เราอุ่นใจ คลายเหงา ยิ่งถ้าเรามีเพื่อนที่สนิทกันยิ่งมีความสุขมากขึ้นและถ้าเป็นเพื่อนแท้ล่ะ? เพื่อนแท้คือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ รักและตายแทนเราได้ เพื่อนอย่างนี้ ถ้ามาสักคนก็ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติใด ๆ

ขั้นที่ 3 คำสอน
1. เพื่อนแท้อย่างว่าพวกเราก็มีอยู่แล้ว แต่เรายังไม่รู้จักเพื่อนแท้คนนี้อยู่ใกล้ชิดเราเสมอ คอย
ดูแลเอาใจใส่เรา คอยช่วยเหลือในความต้องการต่าง ๆ ทั้งทางกายและทางใจ เพื่อนแท้คนนี้รู้จักเราดีที่สุด รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเรา รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกอย่าง เพื่อนแท้คนนี้คือใครกันเอ๋ย? (ให้นักเรียนช่วยกันตอบ) ... ก็คือ “พระเป็นเจ้า” นั้นเอง

 2. ประกาศกอิสยาห์กล่าวไว้ว่า “บัดนี้พระเจ้าผู้สร้างยาโคบ พระองค์ผู้ทรงปั้นท่านและชาวอิสราแอลตรัสดังนี้ “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเรา และได้รับเกียรติ เรารักเจ้า เราจึงเอาคนไปแลกกับเจ้า เอาชนชาติทั้งหลายไปแลกชีวิตของเจ้า” (อสย.43,1-4)
(ให้นักเรียนอ่านพระวาจาตอนนี้ดัง ๆ พร้อม ๆ กัน เสร็จแล้วครูอาจเอาชื่อนักเรียนบางคนใส่แทนคำ “เจ้า” แล้วให้นักเรียนอ่านดัง ๆ พร้อม ๆ กัน ถามความรู้สึกของนักเรียนที่ถูกเอ๋ยชื่อว่าเป็นอย่างไร)

 3. เป็นไหมว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นเพื่อนแท้ของเรา พระองค์รู้จักเรา พระองค์รักเรา เราจึงควรรู้จักพระองค์ และเป็นเพื่อนกับพระองค์ด้วย เรารู้จักพระองค์ด้วยการเรียนคำสอนเป็นต้น

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1. ทำไมเธอจึงมาเรียนคำสอน?
    ตอบ ฉันมาเรียนคำสอนเพราะฉันอยากรู้จัก รักและปรนนิบัติพระเป็นเจ้า
2. ให้เธอทุกรนเขียนชื่อเพื่อน ๆ ที่รู้จักในวันนี้มาสัก 4-5 ชื่อ

ข. กิจกรรม
วาดภาพเด็กสองคนกำลังจับมือแสดงความรู้จักกัน ระบายสีแล้วเขียนคำทักทายไว้ใต้รูป

ร้องเพลง “วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน”

วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน
วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน  วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน
ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก   ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป
มาเถิดมาเรามาร่วมจิต   ช่วยกันคิดทำให้...........เจริญ


เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์