ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 20
ชื่อเรื่อง : พระทรมานของพระเยซูเจ้า มัทธิว 19
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ให้กำลังใจพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์ต้องทรมานกายใจเพราะความบาปของมนุษย์
วิธีการ : สร้างบทละครที่แสดงให้เห็นว่าเปโตร ยากอบ และยอห์น ไม่ได้เอาแต่นอนหลับในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทุกข์ทรมาน แต่พวกเขากำลังให้กำลังพระเยซูเจ้า
ดำเนินการ

       1.ให้ผู้เรียนอ่าน มัทธิว 26:36-46 พร้อมกันในชั้นเรียน แล้วพูดคุยกันถึงบทบาทของสานุศิษย์ในฐานะที่เป็นเพื่อนของพระเยซูเจ้า
       2.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มให้อภิปรายกันในประเด็นที่ว่า ถ้าท่านอยู่กับพระเยซูเจ้าในช่วงเวลาแห่งความทุกข์นั้น ท่านจะช่วยบรรเทาทุกข์พระองค์ได้อย่างไร แล้วให้เขียนเป็นบทละครสั้นโดยใช้ฉากในสวนเกทเสมนี และให้จบด้วยเพลงที่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนที่ดีแก่กันและกัน
       3.เสร็จแล้วให้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม แล้วช่วยกันสรุกคุณลักษณะของการเป็นเพื่อนแท้ของกันและกัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์